پایان نامه تعارضات زناشویی:ایجاد جو ارتباطی

جو ارتباطی چگونه بوجود می آید

زمانیکه دو نفر شروع به برقراری ارتباط می کنند ، جو ارتباطی شروع به ایجاد می کند. اگر پیام ها تأییدی باشد، جو ارتباطی مثبتی بوجود می آید. اگر این پیام ها از نو عدم تأیید باشند، جو ارتباطی احتمالاً خصمانه، سرد و تدافعی خواهد شد. پیام های کلامی مطمئناً به فضای حاکم بر ارتباط کمک می نمود، اما بسیاری از پیام های شکل دهنده جو ارتباطی غیر کلامی هستند. عمل نزدیک شدن به دیگران بسیار تأیید کننده است، در حالیکه اجتناب می تواند حاکی از عدم تأیید باشد. لبخند و یا اخم کردن ، وجود یا عدم وجود تماس چشمی، تن صدا، استفاده از فضای شخصی، همه اینها و نشانه های دیگری، پیام هایی را درباره چگونگی احساس راحتی طرفین ارسال می کند. پس از اینکه این جو ارتباطی شکل گرفت، می تواند حیات مستقلی پیدا کند و در یک مارپیچ دائمی رشد یابد: یک الگوی ارتباطی متقابل است که هر شخص دیگران را تقویت می نماید(نگاه کنید به ویلموت[1]، 1987؛ اندرسون و پیرسون، 1999؛ اولسون و بایتویت، 2004).

در مارپیچ های مثبت، پیام مثبت یک فرد به پاسخ مشابه از سوی فرد دیگر منجر می گردد. این واکنش مثبت باعث می گردد فرد دیگر حتی بیشتر هم تقویت گردد. مارپیچ های منفی قوی تر هستند، در این مارپیچ ها آنها شریک خود را با احساس بدتری نسبت به یکدیگر ترک می کنند. تحقیقات نشان می دهد که چگونه مارپیچی در روابط کار برای تقویت این اصل که “آنچه رفته است باز خواهد گشت”، بکار می رود.

در یک مطالعه بر روی زوج های ازدواج کرده، پاسخ همسر در موقعیت تعارضی شبیه وضعیت دیگری بود(بورگراف[2] و سیلارز، 1987؛ نیوتون و بورگن، 1990). وضعیت های مصالحه (مانند، حمایت، پذیرش مسئولانه، توافق) با پاسخ های مصالحه طرف دیگر همراه می شد.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:مدل تعهد سازمانی اریلی

اعمال مقابله (مانند انتقاد، سؤالات خصمانه، عیب جویی) احتمالاً پاسخ های پرخاشگرانه را راه اندازی می نمود. همین الگو درباره سایر انواع پیام های نیز صادق بود: اجتناب باعث اجتناب می شد، تحلیل باعث تحلیل و الی آخر.

نردبان مارپیچی تعارض[3] آشکارترین شیوه ای است که پیام های عدم تأیید یکدیگر را تقویت می کنند. یک حمله به حمله دیگری منجر می شود تا زمانیکه کشمکش به یک نبرد تمام عیار مبدل شود. مارپیچ غیرنردبانی تعارض[4] اگر چه غیر آشکارتر است می تواند مخرب باشد(هاکر و ویلموت، 2001). بیشتر از اینکه نزاع کنند، طرفین به آرامی وابستگی نسبت به یکدیگر را کم می کنند، عقب می کشند ،  و کمتر در رابطه سرمایه گذاری می کنند. مارپیچ ها به ندرت نامشخص هستند. اغلب روابط از طریق چرخه های پیشرفت و پسرفت سپری می شوند. اگر مارپیچ منفی است، طرفین ممکن است تبادل آنچنان نامطبوع رشد یابد که آنها بدون اینکه درباره موضوع مباحثه نمایند آن را از پیام های منفی به پیام های مثبت تغییر دهند.  در موارد دیگر آنها ممکن است درگیر ارتباط گردند. ممکن است بگویند “صبر کن”.”ما به جایی نمی رسیم”. اگر چه، در برخی موارد، طرفین به “نقطه بی بازگشت” می رسند، به فروپاشی رابطه منجر می شود. حتی مارپیچ های منفی نیز محدوده خود را دارند: حتی بهترین روابط هم به دوران تعارض و کناره گیری می رسند، با این وجود ترکیبی از زمان و مهارتهای ارتباطی می تواند طرفین را به همسازی بهتری بازگرداند.

[1] – Wilmot

[2] – Burggraf

[3] – Escalatory conflict spirals

[4] – Deescalatory conflict spirals

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج