پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل مؤثر بر قیمت سهام

عوامل مؤثر بر قیمت سهام

ازآنجاکه قیمت سهام تحت تأثیر عوامل زیادی تغییر می‌کند و هر کدام از این عوامل به‌نوعی باعث کاهش و یا افزایش قیمت سهام می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که قیمت سهام تحت تأثیر دو سری از عوامل به نام عوامل بیرونی و عوامل درونی تغییر می‌نماید.

نمودار (2-2): عوامل مؤثر بر قیمت سهام (رفتار سهام)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران