پایان نامه درباره استرس شغلی/:واکنش کارکنان ناراضی

شیوه ابراز نارضایتی

کارکنان و اعضای سازمان نارضایتی خود را از راه­های گوناگون ابراز می­کنند. برای مثال: به جای اینکه کارگر یا کارمند، سازمان یا محل کار را ترک کند ترجیح می­دهد که نارضایتی خود را به صورت اعتراض ابراز نماید. در نمودار زیر چهار واکنش در رابطه با نارضایتی که کارکنان از خود نشان می­دهند ارائه شده است.

ترک سازمان: کارگر یا کارمند درصدد برمی­آید که شرکت یا سازمان را ترک نماید. از این­رو استعفا می­دهد و در پی شغل جدید برمی­آید.

اعتراض: کارگر یا کارمند به صورت فعال و با اقداماتی سازنده در صدد بهبود شرایط برمی­آید. عضو سازمان با مقامات بالا درباره این مسایل بحث می­کند، پیشنهادهای سازنده ارائه می­کند و درصدد نوعی اقدام دسته­جمعی برمی­آید.

وفاداری: کارمند یا کارگر، اگر چه برای بهبود سازمان اقدام می­کند ولی خوش­بینانه در انتظار بهبود شرایط می­نشیند.

اقدام منفی: عضو سازمان با اقدامات منفی خود موجب بدتر شدن شرایط می­شود. با غیبت­های طولانی و تأخیرهای زیاد، کم­کاری و اشتباه کاری­ها باعث بدتر شدن وضع سازمان می­گردد (رابینز، 1991، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1377).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر کرمانشاه در سال 1393

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه درباره داعش/:تاریخچه شکل گیری داعش