پایان نامه درباره هوش عاطفی؛مزایای هوش هیجانی

بطور خلاصه می توان مزایای هوش هیجانی بالا و مشکلات هوش هیجانی پایین را در سه گروه کاری عمده در سازمان طبق جدول زیر نشان داد(آقایار، شریفی درآمدی ، 1386 : 167-155)

جدول 2-3 : مدیران عالی چه فعالیتهای انجام می دهند:

نوع فعالیتآثار منفی ناشی از هوش هیجانی پایینآثار مثبت ناشی از هوش هیجانی بالا و ارتقای آن
تصمیم گیری روزانه و استراتژیک که در موفقیت و شکست سازمان نقش دارد 

1-اضطراب ، نگرانی ،          محافظه کاری، افسردگی ، بدخلقی ،  تصمیم گیری غلط

 

2-عدم تحقق نیازهای سهامداران و کارکنان، عدم تحقق اهداف سازمان،ابتلا به تسخیر هیجانی

1-احساس آرامش،امکان تعامل هر چه بهتر با دیگران در محیطی کاملاً انسانی

2-تحقق اهداف

3-تغییر پذیری به معنای از دست ندادن شور ، علاقه و انگیزش در مواجهه با شکست و ناکامی

4-خوش بینی به موفقیت سازمانی

5-جذب و بکارگیری افراد مستعد و کاردان که میراث ماندگار سازمان   می باشند.

پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و سازمانی

 

جدول 2-4 : مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند:

نوع فعالیتآثار منفی ناشی از هوش هیجانی پایینآثار مثبت ناشی از هوش هیجانی بالا و ارتقای آن
تعامل با کارکنان برای رفع نیازهای کاری آنها1-افزایش سطح نارضایتی و ترک خدمت کارکنان

2-احساس عدم لیاقت در خود

3-کاهش سطح اعتماد به نفس

4-عدم پاسخگویی به موقع تقاضاهای مدیریت ارشد

5-بروز هیجانات منفی مثل اضطراب ، ناکامی و سوء ظن

1-افزایش سطح اعتماد به نفس و لیاقت

2-توانایی حمایت عاطفی از کارکنان

3-حفظ نگرش مثبت

4-از بین بردن موانع کاری

5-افزایش محرکها و عوامل انگیزش درونی

6-ارتقای سطح عملکرد کارکنان

7-انجام به موقع کارها

پاسخگویی به مدیران ارشد
حفظ محیط کاری مناسب

جدول 2-5 : کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند:

نوع فعالیتآثار منفی ناشی از هوش هیجانی پایینآثار مثبت ناشی از هوش هیجانی بالا و ارتقای آن
تماس کاری با مشتریان (سختگیر،بهانه جو عجول و کم حوصله)1-بحث و جدل با مشتریان

2-افزایش میزان شکایات و نارضایتیها

3-بروز حالت تسخیر هیجانی

4-افزایش آسیبهای جسمی

5-کاهش اعتماد به نفس و افسردگی

6-افزایش میزان خطاها و اشتباهات

7-افزایش غیبت

8-برقراری ارتباط ضعیف با مشتریان

9-کاهش سود

1-کنترل هر چه بیشتر شرایط موجود

2-برخورد صمیمی و مودب با مشتریان

3-تمرکز حواس

4-خوش بینی

5-مساله یابی بهتر و به موقع

6-افزایش سود و درآمد

7-جلب رضایت و وفاداری مشتریان

8-دوری از مسایل حاشیه ای و جزیی

9-انجام بموقع کارها

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران