پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/رابطه هويت و ازدواج

رابطه هويت و ازدواج ( صميميت و دوستي ) :

عاشق شدن طریقه دیگری برای نیل به تعریفی از خود به شمار می رود. در فرایند عاشق شدن نوجوان با برون افکنی خود انگاره[1] نامنسجم و آشفته خود در معشوق و به تدریج دیدن واضح تر آن در وی می کوشد خود را بشناسد (رفیعی،1381).

به عبارت ديگر او چنان غرق در خود، تصوير خود ونه ديگران، و آينده خود است كه        نمي تواند از عهده وظيفه نيل به صميميت برآيد. عشق نوجواني كوششي است براي دستيابي به هويت از طريق معشوق، من كيستم؟ معشوق او. رابطه عاشقانه دو بزرگسال اما رابطه دو خود سازه مستقل است كه مي خواهند موجوديتي فراتر از جمع جبري خود را بيافرينند.

صميميت واقعي زماني امكان پذير مي شود كه فرد نخست به يك هويت مستقل دست يافته باشد. تنها به شرطي كه فرد از هويت خود مطمئن شده باشد،  مي تواند در يك رابطه دوجانبه همه چيز خود را به طرف مقابل واگذار كند. ابهام و نگراني ناشي از آشفتگي در هويت،  اعم از هويت جنسي، هويت شغلي، خودانگاره (تصويري كه فرد از خود در ذهن دارد) و تن انگاره تصوير ذهني فرد درباره بدن خود) ، مانع از آن مي شود كه فرد بتواند خود را آزادانه و محبت آميز به شريك جنسي خود واگذارد يا اساساً هر گونه رابطه عميق و ديرپايي برقرار كند. اين كه از برخي جوانان مقاوم در برابر ازدواج شنيده مي شود كه نمي خواهند متعهد به كسي شوند ، نمونه اي از اختلال در اين مرحله از رشد است (رفيعي ،1381) .

 

خود پنداره و هويت

توصيف كودكان خردسال از خود در حول و حوش خصوصيات عيني است، حال آنكه توصيف نوجوانان از خود بيشتر متمركز بر روابط بين فردي، ‌ارزيابي از خود و احساسات متناقض است. خود پنداره نوجوانان متمايزتر و سازمان يافته تر است.

كودكان از محل زندگي خود مي گويند. ولي نوجوانان ، خودشان را براساس اعتقادات ، و ويژگي هاي شخصيتي توصيف مي كنند، خصوصياتي كه بيشتر وجود اصلي وذاتي خود را نشان مي دهد و تصويري منحصر به فرد از خود به دست مي دهد (ماسن وهمکاران ، 1985).

 

[1]–  self- image

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین