پایان نامه درمان مبتنی بر تعهد/خودکارآمدی و سلامت جسمانی

خودکارآمدی  و سلامت جسمانی

معلوم شده است که خودکارآمدی بر سلامت جسمانی هم تاثیر می گذارد. سلامت به طور قابل  ملاحظه ای وابسته به سبک زندگی است و سبک زندگی که مردم به مناسبت خود – تنظیمی انتخاب می کنند به طور عمده توسط خودکارآمدی تعیین می شود(بندورا ، 2001، نقل از کلونینجر، 2004 به نقل از کریم زاده، 1380).

مداخلات سلامتی مانند برنامه کاهش وزن، تمرینات و توقف سیگار کشیدن اگر خودکارآمدی بالا باشد احتمالاٌ بیشتر منجر به موفقیت می شود( دشارنیز ، بویلون و گودین ، 1986 ؛ کارسیا ، اسمیتز و دورفلر، 1990 ؛   اولری ، 1958 ، 1992 ؛ وینبرگ  و همکاران ، 1984 و وجیک ، 1988 ، نقل از کلونینجر ، 2004).  خود کارآمدی به افراد کمک می کند تا درد را کنترل کنند (دولس، 1987 ؛ کورس و همکاران 1990، نقل از کلونینجر، 2004). در برخی از موارد، افرادی که معتقد بودند می توانند درد خود را تسکین دهند، قادر به انجام آن بودند. در یک بررسی، زنان حامله ای که برای کاهش درد زایمان، آرمیدگی و تمرین تنفس را آموخته بودند، از نظر مقدار کنترلی که فکر می کردند بر درد دارند، فرق داشتند (مانینگ و رایت، 1983، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383). هر چه خودکارآمدی و احساسهای کنترل آنها بالاتر بود، توانایی تحمل درد آنها در مدت زایمان، پیش از درخواست مسکن درد، طولانی تر بود. هرچه کارآیی شخصی بالاتر بود، مسکن درد کمتری درخواست می شد( شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).

پژوهش دیگری نیز بین ادراک کارآیی شخصی و تحمل درد، رابطه مثبت و نیرومندی را نشان داده است : با کارآیی شخصی بیشتر، تحمل درد بیشتر بود. شیوه های کنار آمدنی که کارآیی شخصی را افزایش می دهند، می توانند تولید آندروفین ها یعنی دردکشها طبیعی بدن را به مقدار زیاد افزایش دهند(بندورا ، الیری، تیلور، گایتر، وگوسارد، 1987، نقل از  شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).

بررسی ها در مورد نوجوانان نشان می دهد که هرچه کارآیی شخصی آنها بیشتر باشد، دربرابر تاثیرات همسالان برای شروع سیگار کشیدن مقاوم تر هستند ( استاسی، ساسمن ، دنت ، بورتون وفلوی ، 1992 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

خودکارآمدی به بهبودی از بیماری جسمانی نیز مربوط است. برای مثال، یک مطالعه دریافت افراد دارای کارآیی شخصی زیاد در مورد بیماریهای ریوی بهتر از آنهایی که کارآیی شخصی کمی دارند به درمانهای شناختی و رفتاری پاسخ می دهند(کاپلان ، آتکینس و رینش، 1984، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).

 خودکارآمدی و کنار آمدن با استرس

عقاید خودکارآمدی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی که افراد در موقعیت های تهدید کننده یا موقعیت های مسئولیت برانگیز تجربه می کنند تاثیر می گذارد.

بالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی به صورت مثبت  به توانایی کنار آمدن با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است. «کنترل پذیری، با توجه به ماهیت استرس، اصل تشکیل دهنده  مهمی است. این شرایط زندگی استرس زا به خودی خود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید می کند، بلکه ناتوانی ادراک شده در کنترل آنهاست» (بندورا ، 1995 ص 26،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی، 1383).  کارآیی شخصی زیاد، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس ، وکاهش آسیب پذیری نسبت به عفونت های تنفسی، مربوط بوده است(بندورا، کوهن ، تیرل و اسمیت 1991؛ ویدن فیلد، الری، بندورا، لوین و راسکا، 1990،  نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه