پایان نامه درمورد سرطان سینه:انواع سرطان پستان

سرطان نوعی بیماری است که باعث می شود سلول های بدن تغییر کرده و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنند.اکثر انواع سلول های سرطانی سرانجام تشکیل یک بر آمدگی  یا توده ای می دهند که تومور نام دارد و بعدا با بخشی از بدن که تومور از آن جا آغاز به شکل گرفتن کرده نامگذاری می شوندet al.,2013-2014) Alteri).

سرطان پستان از بافت پستان شروع می شود و بافت پستان از غدد تولید کننده شیرکه لوبول[1] نامیده می شود و مجاری[2] که لوبول ها را به نوک پستان وصل می کنند تشکیل شده است.باقی مانده پستان هم از چربی، بافت های لنفاوی و هم بند تشکیل شده است (Sharma et al.,2010).

سرطان پستان بطور عموم یا با روش های تشخیصی،قبل از اینکه نشانه ها توسعه یابند، یا بعد از اینکه علایم توسعه یافتند، وقتی که یک خانم برآمدگی (توده) را حس می کند،تشخیص داده می شود.اکثر توده هابا استفاده از ماموگرام دیده می شوندو اکثر بر آمدگی ها ی پستان که خارج می شوند خوش خیم هستند و خطری برای فرد ندارند.وقتی بر پایه آزمون های کلینیکی یا عکس از پستان به سرطان مشکوک می شوند آنالیز میکروسکوپی بافت پستان برای تشخیص قطعی و تعیین میزان گسترش (درجا یا تهاجمی بودن)ضروری است و الگوی بیماری را مشخص می کند. بافت برای آنالیز های میکروسکوپی یا با سوزن یا با جراحی به دست می آید. نوع بیوپسی نیز بر پایه فاکتور های کلینیکی  اختصاصی بیمار و وجود اسباب و وسایل بیوپسی می باشد et al.,2013-2014) Alteri).

1-2-انواع سرطان پستان

1-2-1-درجا[3]

  • داکتال کارسینومای درجا [4] طیفی از تغییرات غیر عادی پستان است که از سلول های مجاری پستان شروع می شود(شکل1-1).DCISبه عنوان یک نوع غیر تهاجمی سرطان پستان مورد توجه است چون که سلول های غیر عادی بیش از لایه سلولی که از آن منشا می گیرند رشد نمی کنند.این نوع سرطان یک نوع عمومی اکثر انواع سرطان های پستان درجا است.DCIS ممکن است به سرطان تهاجمی تبدیل بشود یا نشود.در حقیقت بعضی از این تومور ها آنقدر آرام رشد می کنند که حتی بدون درمان ، سلامتی فرد را تحت تاثیر قرار نمی دهند.مطالعات نشان می دهد که حدود یک سوم از مواردDCIS اگر درمان نشوند به سرطان تهاجمی تبدیل می شوندAllred.,2010) ).

لوبولار کارسینومای درجا[5] (که هم چنین به عنوانlabular neoplasia   هم خوانده می شود) سرطان یا حالت پیش سرطان واقعی نیست،اما شاخصی برای افزایش ریسک سرطان تهاجمی است(شکل1-2). LCIS شیوع کمتری نسبت به  DCIS دارد(Allred.,2010)

lobules1

Ducts2

Insitu3

Ductal Carcinoma Insitu(DCIS) 4

Lobular Carcinoma Insitu(LCIS)1

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه