پایان نامه درمورد مدیریت دانش/نوآوری و فرآیند آن

نوآوری و فرآیند آن‏:

نوآوری فعالیتی خلاقانه است در جایی که بر شناسایی ایده‏ های نو یا ایجاد فرصت ‏های تازه (اجازه بدهید آن را ابداع[1] بنامیم) تأکید فراوان به عمل نمی‏آید بلکه هدف اصلی از این فرآیند بسط و سوق دادن این ایده‏ ها و فرصت ‏هابه یک تجربه مفید و در نهایت تولید یک محصول جدید می‏باشد‏.

فرآیند نوآوری در شکل (2-4) به‏طور خلاصه بیان گردیده است‏. در نتیجه فرآیند خلاقیت‏، باید مطمئن شوید که ارتباط میان فرآیند های خلاقیت و نوآوری را درک کرده‏اید‏، نوآوری کشف می‏شود و یا روش مفید شناسایی می‏شود و به وجود می‏آید‏. این فرصت ‏ها به همراه خود مشکلات مربوط و نیازهای جدیدی را به همراه دارند‏. فرآیند های یکسان خلاق در حصول اطمینان از این که از فرصت‏های جدید کاملاً بهره برداری شده است‏، سهم عمده‏ای دارند‏.

 

 

شناسایی فرصت‏، برآورد نیاز یا تجزیه و تحلیل مشکل‏.

جمع‏آوری اطلاعات که به‏طور معمول در مورد فرصت یا مشکل در دسترس هستند‏.

شناسایی ابعاد فرصت یا مشکل و طبقه‏بندی صحیح ماهیت این ابعاد‏:

ایده‏ها یا فرصت‏های مرتبط با هم‏.

مشکلات اضافی پیش آمده‏.

پیشنهاد ایده‏ها و راه‏حل‏ها در مورد فرصت یا مشکل به منظور تجزیه و تحلیل‏.

ارزیابی پیشنهادات با درنظر گرفتن موارد 2 و 3‏.

انتخاب بهترین ایده‏ها یا راه‏حل‏.

سرمایه‏گذاری در توسعه و تکمیل ایده یا راه‏حل‏.

ارزیابی برخورد ایده یا راه‏حل در بازار هدف‏.

تجدیدنظر در صورت لزوم‏.

شکل 2-4 فرآیند نوآوری

2-5-4. اهمیت خلاقیت و نوآوری برای مدیران

در مبحث بازاریابی‏، پیتر ودکاک[2] دوره حیات محصول و مفاهیم استراتژیک این مقوله را‏، به‏ویژه نیاز مداوم به توسعه و بهبود محصولات جدید را مطرح نمود‏. نظریه دوره حیات محصول به این معناست که اگر شرکتی موفق به طرح‏ ریزی تقاضای بازار مربوط به خطوط محصولات موجود خود نشود و صدور به موقع محصولات اضافی جدید را قبل از آن که خطوط موجود رو به کاهش گذارد ، شروع ننماید‏. این امر به‏طور جدّی موقعیت بازار‏، سودبری و امکانات بالقوه رشد شرکت و بنابراین شاید حیات آن را به مخاطره خواهد انداخت‏. سازمان‏های تجاری به جریان همیشگی ایده‏ های نوآور برای رشد مداوم خود نیازمندند‏. برای یافتن این ایده ‏ها‏، سازمان افراد دیگری را به خدمت می‏گیرد یا خود دست به نوآوری می‏زند‏. در مورد اوّل این امر به دو طریق زیر ممکن می‏گردد‏:

 

1- خرید حقوق ثبت اختراع برای پاره‏ای از ایده‏های نوظهور‏.

2- جستجو به منظور یافتن شرکت‏هایی که بانکی از پروژه‏ها دارند اما راهی قابل اطمینان برای بهره‏برداری از آن‏ها در دست ندارند‏.

 

در مورد دوّم‏:

1- سازمان‏، کنترل بانک ایده ‏های خود را به جای تکیه بر جریان ایده‏های خارجی حفظ خواهد کرد و نیاز خود را به رقابت با سازمان‏ های «تشنه فکر[3]»  دیگر به خاطر دستیابی به آن ایده ‏ها‏، برطرف خواهد نمود‏.

2- قویاً وضعیت خود را با درنظر گرفتن فعالیت خلّاق و نوآور ارتقاء خواهد داد و روی محیط تأثیر مثبتی خواهد گذاشت‏.

[1] . Invention

[2] . Peter Woodcack

[3] . Idea-hungry Organization

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد