پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛عملکرد کارکنان

عملکرد کارکنان

نقش سازمان در دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنچنان برجسته است که سازمان‌های هر جامعه را گردونه‌های تحقق اهداف آن می دانند. واقعیت این است که سازمان‌ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان‌ها محسوب می شوند. آن‌ها به جامعه خدمت کرده و ما را قادر می سازند فعالیت‌هایی را انجام دهیم که بدون وجود آن‌ها از عهده اش بر نمی آمدیم. علاوه بر آن جریانی از دانش و آگاهی ارائه می کنند که می توانند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردند. با در نظر گرفتن اهمیت و نقش تأثیرات گوناگون سازمان‌ها، امروزه توجه فزاینده‌ای به ابعاد مختلف سازمانی از جمله فرایندها، سیستم‌ها و به ویژه آنچه که سازمان بدان دست می‌یابد (عملکرد) انجام می‌گیرد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج فراتر از انتظار بدون داشتن     برنامه‌ای مدون و قابل اجرا در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه، بسیار دشوار خواهد بود.

 

2-2-1 مفهوم عملکرد

در فرهنگ لغت حییم کلمه عملکرد، به معنی اجرا، انجام، نمایش، کار برجسته ترجمه شده است (حییم، 1375، 453). از عملکرد تعاریف مختلفی ارائه شده است، آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است، نحوه انجام وظایف و مسئولیت­های محوله می­باشد. بعضی تعریف عملکرد نیروی انسانی را بهره وری اطلاق کرده­اند اما باید توجه داشت عملکرد در ورای مفهوم خروجی یا ستاده قرار دارد و عبارتست از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می­دهند           (گریفین، 1375، 132). در یک تعریف جامع می­توان گفت عملکرد، به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می­کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند بلکه خود، نتیجه به حساب می­آیند و می­توان جدای از نتایج در مورد آن­ها قضاوت کرد(خلیلی عراقی و دیگران، 1382). در واقع عملکرد نتیجه نهایی فعالیت است این فعالیت به منظور سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی              می شود (خویشی 1388، 66). همچنین عملکرد، نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است. اگرچه تلاش منجر به عملکرد می­گردد، ولی این دو را نمی­توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد (سعادت، 1382، 261).

عملکرد را تابعی از عوامل توانایی و آمادگی، وضوح یا درک نقش، حمایت سازمانی، انگیزش یا تمایل، بازخورد عملکرد، اعتبار و سازگاری محیطی دانست که در معادله زیر نشان داده شده است (رضاییان، 1386، 419).

(سازگاری محیطی*اعتبار*بازخورد*انگیزش*حمایت*شناخت*توانایی)تابع=عملکرد

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران