پایان نامه با موضوع شرکت های تولیدی، استان مازندران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

  • فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد مطالعه قرار می گیرد:

  • نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این پژوهش مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده می باشد، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده گردید و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می گردد.
  • نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می گردد (همانطور که ذکر گردید به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده می باشد).

 

متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می گردد.

 

1-8- روش انجام کار

تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می گردد که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه بایستی تعیین گردد. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، 1384).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درباره بنگاه های جدیدالورود، بنگاه های کوچک

برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی بهره گیری می گردد (بلوسفلد[1]، 2002). از این رو، در این پژوهش نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها، بهره گیری شده می باشد.

[1] Blossfeld