منبع تحقیق با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، استراتژی محافظه کارانه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

قدرت نقدینگی شرکت وحفظ آن در جهت افزایش ثروت سهامداران می توان به وضوح درک نمود(اردکانیان،1388).

 

1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مدیریت واحد تجاری مدیریت سرمایه در گردش می باشد که در رشد و بقای واحد تجاری تأثیر مهمی دارد. این بخش شامل مدیریت دارایی های جاری واحد تجاری می باشد. ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا تصمیم گیری در مورد هر کدام روی دیگری هم اثر گذار می باشد. سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می گردد:

  • استراتژی محافظه کارانه
  • استراتژی جسورانه
  • استراتژی میانه رو

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

 

1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش

1-6-1-1  فرضیه اصلی اول پژوهش:  استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.