پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، اطمینان بخشی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3ـ مقصود از دولت، دولت به معنای عام[1] می باشد که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای می باشد که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن می باشد احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه گردد، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. پس هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این می باشد که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.

روش پژوهش

در این پایان‌نامه، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با بهره گیری از منابع مکتوب و اینترنتی از طریق فیش‌برداری صورت گرفته می باشد و سپس مورد تحلیل و تطبیق با قواعد قرار گرفته می باشد.

سازماندهی پژوهش

پایان‌نامه‌ی حاضر، در دو فصل تنظیم گردیده می باشد. فصل اول مشتمل بر چهار مبحث و فصل دوم مشتمل بر سه مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استان مازندران، پایان نامه

 

[1]ـ State