کارشناسی ارشد، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی پژوهش

عملکرد (بقای شرکت)

عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری کوشش می باشد. به عبارت دیگر عملکرد؛ خروجی عملیات سازمانی، شامل دستیابی به اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد (لین و دیگران[1]، 2008، 758). برای سنجش عملکرد معیارهای متفاوتی مورد بهره گیری قرار می گیرد. عملکرد شرکت بسته  به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه‌ی وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری مطالعه و اندازه گیری می‌گردد (کفاش پور و سیاهرودی، 1388، 117). در این پژوهش بر مبنای دیدگاه نای دو (2010) عملکرد شرکت ها با در نظر داشتن توانایی آن ها برای بقا در صنعت خود سنجیده می گردد.

 

لجستیک

فعالیت های مرتبط با دریافت، حمل نگهداری و تحویل کالا به مشتری را شامل می گردد د، به عبارت دیگر لجستیک شامل تکمیل و یکپارچه کردن عملیات و اطلاعات مورد نیاز در حمل و نقل، ارایۀ تولید و خدمات، امور موجودیها، حمل و جابجایی مواد، بسته بندی و توزیع می باشد (جوانمرد، 1383،ص 1).

 

برون سپاری

برون سپاری در عمدترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می گردید.(برارین و ابرتسون[2]،1995).اما این تفکر در شرکت های گوناگون مشاهده می گردد که برون سپاری به خرید هر نوع خدمت صرف نظر از اینکه قبلا توسط شرکت انجام می شده یا خیر اشاره دارد. تعاریف دیگر برون سپاری چنین می باشد: دادن حق الزحمه برای تدارک خدمات به سازمان دیگر، به جای آنکه اعضای خود سازمان به ارائه آن بپردازند(الوانی 1383، 13).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره منابع تامین مالی، کسب مزیت رقابتی

بنا به تعریف دیگر، برون سپاری یعنی تدارک وتهیه محصولات وخدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند(ملنک فورد[3]، 1999، 31).

[1]. Lin et al

[2]-Brarin & obertson

[3]-Ford