پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
  • ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
  • ادله ای که منشاء آن درک دادرس می باشد عبارتند از امارات قضایی
  • ادله ای که منشاء آن فرض قانون می باشد مانند امارات قانونی
  • ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن می باشد که به علت های اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می گردد
  • ادله ای که مبتنی بر غلبه می باشد که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می گردد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره محصولات کشاورزی، صنایع سرمایه بر