دانلود پایان نامه درباره طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه، عناصر قرارداد بیمه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وضعیت اقتصادی افراد (اعم از کارگر و غیر کارگر) را دگرگون می‌سازد و طرفداری‌های خود را از طریق بیمه‌ یا به صورت غیر‌ بیمه‌ای اعمال می‌نماید. در حقیقت؛ تأمین اجتماعی، به منزله‌ی چتر حمایتی از تمام اقشار جامعه‌ اقدام می‌کند که بنا به هر دلیلی، در معرض آسیب‌های اقتصادی ایجاد شده قرار گرفته‌ و نیازمند طرفداری از سوی دولت هستند.

امور معنوی خود را به طور مستقل عهده‌دار می باشد» آمده می باشد.[1] با مبنا قرار دادن تعاریفی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه داده می باشد می‌توان گفت، تمامی زنان مطلّقه تحت سرپرستی خود یا دیگری هستند زیرا ممکن می باشد بعد از طلاق به تنهایی یا نزد خانواده‌ی پدر خود یا غیر، زندگی نمایند لکن به نظر نمی‌رسد واژه‌ی زنان بی‌سرپرست صحیح باشد چه ‌آنکه شخص زنده یا تحت سرپرستی خودش می باشد یا تحت سرپرستی دیگری اما هیچ‌گاه بی‌سرپرست نیست پس به کار بردن واژه‌ی زنان بی‌سرپرست، اشتباهی می باشد که به کَرّات توسط قانونگذار در مواد قانونی متعددی که در مباحث آتی اظهار خواهد گردید، به کار رفته و تکرار شده می باشد. زنان مطلّقه نیز، ممکن می باشد جزء زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار قرار گیرند یا ممکن می باشد جزء آنها قرار نگیرند که بعضی به اشتباه اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خود سرپرست» را متضمّن زنان مطلّقه نیز دانسته‌اند.[2] لذا می‌توان گفت، زنان مطلّقه یا تحت سرپرستی خود هستند که تحت عنوان زنان خود سرپرست یا زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند یا تحت سرپرستی غیر هستند لذا هرگاه قانونگذار واژه‌ی زنان بی‌سرپرست را به کار برده باشد به نظر می‌رسد با در نظر داشتن گفته‌های پیشین، زنان مطلّقه را نیز شامل می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمه‌های خسارتی، بیمه‌های اشخاص

     گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه

[1]ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، «طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار»، (هفته‌نامه برنامه، شماره 197، دی 1385، صص 25 ـ 28)، ص 25.

[2]ـ زهره خسروی، «مطالعه آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانواده»، (فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال یازدهم، شماره 39، پاییز 1380، صص 71 ـ 93)، ص 75.