تحقیق رایگان درمورد مقیاس اندازه گیری، بازارهای سرمایه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 در مقاله ای تحت عنوان «طول عمر شرکت ها» به این نتیجه رسیدند که بقای شرکت های تازه وارد با میزان ورودی های جدید به صنعت ارتباط منفی و با اندازه اولیه و نرخ رشد آن ها ارتباط مثبت دارد.

فریچ  و همکاران[1] (2006) مقاله ای تحت عنوان اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی ارائه دادند. نتایج این پژوهش نشان داد شانس بقای تازه واردها در ویژگی های صنعت بوسیله افزایش حداقل اندازه کارا و افزایش تعداد ورودها نسبتا پایین می باشد.

باشد این هزینه های حاشیه ای نیز بالا خواهد رفت. به علاوه عدم کارایی و نواقص بازارهای سرمایه می تواند به وام دادن در نرخ های متفاوت و یا حتی در دسترس نبودن این منابع برای بنگاه های  تازه وارد و عموماً کوچک موجب گردد که این امر سبب میشود که بنگاه های بزرگ موجود در صنعت دارای هزینه های نسبتاً پایینی نسبت به بنگاه های کوچک گردند (بهشتی و همکاران).

بنگاه های موجود در صنایعی که دارای شدت سرمایه گذای بالایی هستند به واسطه سرمایه گذاری هنگفتی که انجام داده اند مستلزم ادامه فعالیت در صنعت هستند. شدت سرمایه گذاری در حقیقت یک مانع برای خروج می باشد و انتظار می رود ارتباط منفی با خروج داشته باشد (عرب نجف آبادی، 1390).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه قوانین موضوعه، سند رسمی

به مقصود اندازه گیری شدت سرمایه از مقیاس های متفاوتی بهره گیری می گردد. شدت سرمایه در هر صنعت معمولاً با موجودی سرمایه هر صنعت سنجیده می گردد. بعضی از محققین از جایگزین های متفاوتی برای این متغیر بهره گیری کرده اند. کایا (2002) در مطالعه خود بر روی صنایع ترکیه از نرخ استهلاک صنعت به جای متغیر موجودی سرمایه بهره گیری کرده می باشد. شاپیرو و کمانی (1987) و ورنر (2001) از متغیر جایگزین مصرف انرژی به عنوان یک جایگزین برای صنایع یونان بهره گیری کرده اند. مدهوشی و نصیری نیز در مطالعه خود میزان سرمایه شرکت های موجود به ازای هریک از کارکنان را به عنوان مقیاس اندازه گیری در نظر گرفتند.

فریچ  و همکاران (2006) در مقاله ی خود با عنوان «اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی» نشان دادند که شدت سرمایه بالا در یک صنعت موجب توقف راه[1]  FritSscha et al.