منبع تحقیق درباره مقیاس های اندازه گیری، مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

هایی را مهیا می سازد که باعث بهبود در کارایی و اثربخشی می شوند (بارنی، 1991). در بسیاری از تحقیقات ظرفیت های لجستیکی بطور نسبتا عظیمی مورد مطالعه قرار گرفته اند و مقیاس های اندازه گیری مهمی برای ارتباط این ظرفیت با مزایای رقابتی و ارتقا عملکرد سازمان  توسعه یافته می باشد. این تحقیقات دریافته اند که فعالیت های لجستیکی  عملکرد شرکت را با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهند. اما در خصوص ارتباط بین ظرفیت های لجستیکی و عملکرد شرکت در محیط تجارت الکترونیک بصورت تجربی مطالعه و پژوهش زیادی انجام نشده می باشد.

لذا با در نظر داشتن اینکه مدیریت زنجیره تامین موثر و کارآمد برای موفقیت ها سازمان های درگیر در تجارت الکترونیک بسیار حیاتی می باشد پس هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر ظرفیت لجستیکی و برون سپاری فعالیت های لجیستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک می باشد و محقق می کوشد تا پاسخ های مناسبی برای سوال اصلی پژوهش ارائه دهد:

آیا موقیعت برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت فقط به ظرفیت های لجستیکی داخلی مربوط می باشد؟

 

1-3 اهمیت پژوهش

ظهور پدیده جهانی شدن و افزایش رقابت و انگیزه بقاء در بازارها بسیاری از کشورها و سازمانها را بر آن داشته می باشد که فعالیتهای خود را بر تولیدات اساسی و قابلیتهای محوری متمرکز کنند. از تغییراتی که در این روند میتوان مشاهده کرد افزایش سهم برون سپاری می باشد. سازمانها با مدیریت زنجیره تامین برای افزایش مزیت رقابتی خود روی مراحل ویژه و اختصاصی تمرکز می کنند که سینک و لانگلی (1997) اظهار کرده اند که در میان کسب و کار امروزی،  تمایلی برای حرکت از طرف بسیاری از شرکت ها برای تجدید نظر در اولویت ها و تمرکز در منابع خود در حد محدودی از فعالیت های انتخاب شده و فرآیندها می باشد. در نتیجه تمایل رو به رشدی از طرف شرکت ها برای برون سپاری فرآیندهای انتخاب شده مانند فعالیت های لجستیک هست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، مدیریت موجودی

ریشه های اصلی برونسپاری از کلمات بیرون (اشاره به بیرون از سازمان) ۳ و منبع یابی۴ تشکیل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشی می باشد که فعالیت های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می کند. این