دانلود پایان نامه با موضوع طرف‌های قرارداد بیمه، عناصر قرارداد بیمه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 در انعقاد و در بهره‌مندی از آثار هر قرارداد بیمه‌ای، اشخاصی دخالت دارند که طرف‌های قرارداد بیمه را تشکیل می دهند که لازم می باشد مورد مطالعه قرار گیرند. علاوه بر طرف‌های قرارداد بیمه، عناصری نیز در کنار هم قرار گرفته و با اتصال به یکدیگر، یک قرارداد بیمه را تشکیل ‌می‌دهند که ضروری می باشد این عناصر نیز مورد مطالعه واقع گردند. بدین لحاظ، در بند اول، طرف‌های قرارداد بیمه و در بند دوم عناصر قرارداد بیمه، مورد مطالعه خواهد بود.

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه

پوشش بیمه قرار می‌دهد. عنصر اساسی شناخت بیمه‌گزار از سایر اشخاصِ مرتبط با قرارداد بیمه در این می باشد که، بیمه‌گزار منعقدکننده و امضاءکننده‌ی اصلی قرارداد بیمه به عنوان شخص دوم از طرفین قرارداد می باشد لذا زیرا سایر اشخاص چنین کاری را انجام نمی‌دهند به عنوان بیمه‌گزار شناخته نمی‌شوند. شخص بیمه‌گزار می‌تواند خود، شخص بیمه‌شده نیز باشد مانند بیمه‌‌ی عمر زمانی[1] یا ثالثی می‌تواند به عنوان شخص بیمه‌شده در قرارداد بیمه تعیین گردد مانند بیمه‌ای که کارفرمایان برای کارگران خود منعقد می‌سازند.[2]

بیمه‌گزار برخلاف بیمه‌گر که بایستی الزاماً دارای شخصیت حقوقی باشد، می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین لازم می باشد بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دارای نفع بیمه‌ای باشد. اطمینان بیمه‌گر در وجود نفع مشروع در انعقاد قرارداد بیمه برای بیمه‌گزار بایستی اصل موضوعی تلقی گردد[3] تا از یک طرف انعقاد قرارداد بیمه معتبر گردد و از طرف دیگر از قمار و شانس متمایز گردد لذا در ماده‌ی 4 ق.ب مقرر شده می باشد: «… مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به[1]ـ «در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه‌شده مورد تأمین بیمه‌گر قرار می‌گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه‌شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا بهره گیری‌کنندگان تعیین‌شده از طرف بیمه‌شده پرداخت می‌گردد» (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، (بی‌جا، نشر شرکت سهامی بیمه ایران، 1372)، ص 81).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

[2]ـ همان، ص 80  ـ 81.

[3]ـ محمد آل شیخ، «اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (1)»، (ماهنامه کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383، صص 61 ـ 76)، صص 69 و 70.