پایان نامه ارشد رایگان درباره هزینه های اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 در حقیقت یافته ها نشان می دهند که تمایل سراسری به سوی شکل های مستقل ترتیبات زندگی میان افراد سالخورده هست و متناظر با این یافته ها ترتیبات هم سکنایی کاهش یافته می باشد.

ترتیبات زندگی سالمندان مطابق با ویژگی های جمعیتی مانند سن، جنس و وضعیت تأهل و همچنین ویژگی های اقتصادی اجتماعی مانند مکان سکونت، تحصیلات و رفاه مادی، درون کشورها بسیار متفاوت می باشد.(سازمان ملل،2005: 107)

2-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی

تفاوت های سنی: در محدوده وسیعی از کشورها، نسبت افراد سالمندی که تنها زندگی می کنند افرایش یافته می باشد، بر اساس شواهد سنی تا زمانی که به  اواخر هفتاد و اوایل هشتاد سالگی برسند، اما بعد از آن این میزان کاهش یافته می باشد. در کشورهایی که میزان تنها زندگی کردن سالمندان پایین می باشد، نسبت تنها زندگی کردن سالمندان به میزان بسیار کمی با متغیر سن تغییر می کند. در حالی که در کشورهایی که سالمندان به میزان بالایی تنها زندگی می کنند، نسبت تنها زندگی کردن تا بیش از این، تا سنین کهنسالی افزایش می یابد.  در کشورهای در حال توسعه، نسبت بالایی از جمعیت سالمند با فرزندان زندگی می کنند، و این نسبت ها در بین سالمندان جوان [1] و سالمندان سالخورده تر[2] زیاد متفاوت نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

تفاوت های جنسی: ترتیبات زندگی زنان سالمند به طور قابل توجهی با ترتیبات زندگی مردان سالمند متفاوت می باشد. مردان سالمند به احتمال بیشتری نسبت به زنان سالمند در خانوارهای زوجی و با فرزندان زندگی می کنند، در حالی که در بیشتر کشورها زنان سالمند بیشتر احتمال دارد که  تنها، با اقوام و یا با شخصی غیر از فامیل زندگی کنند. در سراسر جهان 19درصد زنان سالمند تنها زندگی می کنند که این میزان برای مردان 8 درصد می باشد. زنان سالمند تقریباً بیشتر از مردان سالمند در خانوارهای فاقد نسل زندگی وجود ندارد. نسخه ی  مستدل تر این مدل با در نظرگرفتن هنجارها و ترجیحات خصوصی بازدارنده، به هزینه های اجتماعی- روانی مراقبت در وضعیت سکونت مشترک اشاره می کند. بر این اساس زندگی مشترک با بستگان، در وضعیت و شرایط ناتوانی می تواند اثر نامطلوبی بر روابط صمیمی داشته باشد. در حالی که حفظ یک خانوار مستقل، از این فشار می کاهد و یا آن را به حداقل می رساند. در واقع این مدل ارائه کمک به اشکال دیگر را رد نمی کند بلکه ایده ی “صمیمیت از دور” را مورد تحسین و تأکید قرار می دهد.

[1] – younger old

[2] – older old