پایگاههای اینترنتی و مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه
جدول 3-1 نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه
آزمون KMO مقیاس کفایت نمونه
871/0
آزمون کرویت بارتلت
مجذور خی دو
22/4887
درجه آزادی
703
سطح معنی‌داری
000/0
نتایج آزمون KMO در جدول فوق بالاتر از 7/0 میباشد. با توجه به اینکه این عدد هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده کفایت حجم نمونه میباشد، در نتیجه میتوان گفت که حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق جهت تبیین مناسب و کافی است و از کفایت لازم برخوردار است. همچنین معنیدار بودن آزمون بارتلت (05/0 > سطح معنیداری) نشانگر این است که تحلیل عاملی جهت بررسی و شناسایی این دادهها مناسب است. با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حجم نمونه حداقل بین 5 تا 10 برابر تعداد متغیرهای مدل، توصیه شده است. (سرمد و همکاران، 1381) با داشتن 9 متغیر مشاهده شونده، در نظر گرفتن تعداد 199 پرسشنامه از این نظر قابل‌قبول است.
3-5 روشهای گردآوری اطلاعات
همواره محققین، جهت جمعآوری اطلاعات موردنیاز خود ناگزیر از روشهایی استفاده میکنند که بتوانند آنها را در این امر یاری رساند. تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و به منظور دستیابی به اطلاعات مربوط به دانش نظری و مبانی اصول تحقیق از روشهای مختلفی استفاده کرد که در زیر به آنها شاره میگردد:
روش کتابخانهای: در این تحقیق، به منظور شناخت ادبیات و سوابق موضوع و بررسی روند مقوله مورد بحث از روش کتابخانهای استفاده گردید. در روش کتابخانهای از منابع و مطالعات کتابخانهای، مراجعه به پایگاههای اینترنتی اسناد و مدارک علمی داخلی و خارجی و نیز مقالات موجود، استفاده شد.
روش پرسشنامه: مهمترین وسیلهای که محقق در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از آن استفاده نمود، روش پرسشنامه است(حافظنیا، ص 167، 1384). در اینجا سعی شد که با طراحی پرسشنامه و طرح سوالاتی پیرامومن نقاط مجهول مساله طراحی شده، از مخاطبین بخواهیم که با تکمیل صحیح پرسشها، اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند.
3-5-1 پرسشنامه پژوهش
از مهم‌ترین مراحل انجام یک تحقیق تهیه ابزار سنجش میباشد. شاخصهای مورد سنجش در این تحقیق، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و نهایتاً پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد. این پرسشنامه در مجموع شامل 38 سؤال میباشد که در ابتدا مقدمهای برای مشخص نمودن موضوع مورد پرسش آورده شد و پس از آن سؤالات تخصصی مطرح گردید. این بخش که به فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد، شامل 38 سؤال است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشند. 18 سؤال در خصوص عناصر مسئولیت اجتماعی است که شامل مسئولیت تجاری (6 سؤال)، مسئولیت اخلاقی (6 سؤال) و مسئولیت در جامعه (6 سؤال) میباشد. همچنین 8 سؤال در خصوص ترفیع که شامل تبلیغات (کیفیت ادراکی، 4 سؤال) و تبلیغات (کمیت ادراکی، 4 سؤال) میباشد. همچنین این پرسشنامه شامل 12 سؤال برای سنجش تصمیمگیری به قصد خرید میباشد که شامل 3 سؤال برای سنجش اعتماد، شامل 3 سؤال برای سنجش رضایت، شامل 3 سؤال برای سنجش وفاداری و در نهایت شامل 3 سؤال برای سنجش قصد خرید است. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است.
علت استفاده از مصاحبه نیز در این تحقیق آن است که مصاحبه باعث میشود مصاحبه شونده یا پاسخگو به خوبی نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد پرسشها و نیز تحقق آگاه شود. بنابراین امکان درک، کشف و دریافت پاسخهای مناسب که محقق را برای دستیابی به حقیقت و واقعیت و کشف مجهول کمک نماید، فراهم میشود(حافظنیا،ص 175 1384). لذا در زمان پاسخگویی به پرسشنامههای این تحقیق، پژوهشگر از طریق مصاحبه ابهامات پاسخدهندگان را رفع نمود و از اینرو تمامی پرسشنامهها قابلیت استفاده را داشتند.
3-6 متغیرهای پژوهش
متغیر به ویژگی یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقهبندی میشوند. در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق و آزمون فرضیهها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. متغیرها را میتوان از نظر نقش آنها در تحقیق به پنج دسته تقسیم کرد: متغیر مستقل، وابسته، تعدیل کننده، کنترل و مداخلهگر(حافظنیا، 1384). این پژوهش شامل متغیر مستقل، واسطه و وابسته میباشد.
متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر میگذارند، منشا بروز پدیدهها میشوند و معمولا تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب میشوددر چارچوب این پژوهش، مسئولیتاجتماعی شرکت متغیر مستقل تحقیق میباشد، این متغیر هم مستقیما بر تصمیمگیری خرید مصرفکننده تاثیر دارد و هم از طریق تاثیر بر متغیر ترفیع، میتواند تصمیمگیری خرید مصرفکننده را تحت تاثیر قرار دهد.
موضوع اصلی هر تحقیق همواره متغیر وابسته آن میباشد، متغیرهای وابسته، تابع متغیر مستقل هستند یا در واقع معلول آن به حساب میآیند(حافظنیا، 1384). متغیر وابسته پژوهش حاضر شامل تصمیمگیری خرید مصرفکننده میباشد.
متغیر واسطه متغیری است که از یک یا چند متغیر دیگر تاثیر میپذیرد و بر یک یا چند متغیر دیگر اثر میگذارد. در این پژوهش، متغیر ترفیع به عنوان متغیر واسطه به کار گرفته شد که با تاثیرپذیری از متغیر مستقل مسئولیتاجتماعی شرکت بر متغیر وابسته تصمیمگیری خرید مصرفکننده، تاثیر گذارد. در جدول 3-2 به تفصیل، متغیرهای پژوهش و سازههای آنان ارائه شده است.
ابعاد