پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه موسسه اطلاعات علمی

دانلود پایان نامه

4-3- یافته های مربوط به بررسی پاسخ به سوالات پژوهش
4-3-1- سوال اول پژوهش: میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته چقدر بوده است؟
میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در دو پایگاه یعنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC و پایگاه موسسه اطلاعات علمی ((ISI در دوره پنج ساله 1389-1385، 3904 مقاله بوده است. سهم تولید مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه موسسه اطلاعات علمی 2619 مقاله و در پایگاه استنادی جهان اسلام 1285 مقاله بوده است.
نمودار 4-1 نشان دهنده میزان تولید مقاله اعضای هیات علمی در موسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد. همان طور که این نمودار نشان می دهد گروه علوم پایه و گروه آموزشی علوم انسانی به ترتیب بیش ترین و کم ترین تولیدات را در بین گروه های آموزشی در پایگاه موسسه اطلاعات علمی داشته است. در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گروه آموزشی علوم انسانی بیش ترین تولید مقاله را داشته است و بعد از آن دانشکده کشاورزی و دامپزشکی و مهندسی قرار می گیرند. کم ترین مقالات مربوط به گروه آموزشی علوم پایه می باشد. همان طور که این نمودار نشان می دهد بیش تر تولیدات مقالات گروه های علوم پایه و مهندسی در پایگاه موسسه اطلاعات علمی است. تولیدات مقالات این گروه ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بسیار پایین است.
نمودار 4-1- میزان تولیدات مقاله اعضای هیات علمی در پایگاه ISC و ISI
نمودار 4-2، کل تولیدات علمی اعضای هیات علمی را در هر دو پایگاه (پایگاه استنادی جهان اسلام و پایگاه موسسه اطلاعات علمی) نشان می دهد. برطبق نمودار 4-2، گروه علوم پایه دارای بیش ترین تعداد مقاله در هر دو پایگاه می باشد. کم ترین تولیدات مقاله مربوط به گروه آموزشی دامپزشکی می باشد.
نمودار4-2- میزان تولیدات مقاله اعضای هیات علمی در هر دو پایگاه ISCو ISI
4-3-2- سوال دوم پژوهش: آیا بین میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 4-5، نتایج آزمون تفاوت میانگین تولیدات علمی اعضای هیات علمی را بر حسب سن نشان می دهد. نتایج بدست آمده بر اساس میزان F، تاثیر سن را تایید می نماید. با توجه به جدول4-5، مقدار 124/ 13F= و در سطح 001/0 >P معنی دار می باشد. بنابراین تفاوت معناداری بین تولیدات علمی بر حسب سن اعضای هیات علمی وجود دارد.
جدول4-5- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی گروه های سنی
P
F مقدار
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروه سنی
001/0
124/13
749/5
7
54
30-40
56/8
045/8