پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه موسسه اطلاعات علمی

دانلود پایان نامه
آیا بین میزان تولیدات علمی – پژوهشی اعضای هیات علمی و میزان مهارتهای اطلاعاتی آنان رابطه معنیداری وجود دارد؟
آیا بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از خدمات رفاهی دانشگاهی و حجم تولیدات علمی- پژوهشی آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
آیا بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه و حجم تولیدات علمی– پژوهشی آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
9- آیا بین میزان ارتباطات علمی– پژوهشی اعضای هیات علمی و حجم تولیدات علمی- پژوهشی آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
10- اعضای هیات علمی دانشگاه از چه ابزارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی استفاده می کنند؟
11- مهمترین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی کدامند؟
12- مهمترین موانع و تنگناهای موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی کدامند؟
2-4- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
2-4-1- تعاریف مفهومی متغیرها
2-4-1-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی (Thomson Reuters ISI):
ISI تامسون رویترز سازمانی است که مقالات علمی – پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر را در سایت خود قرار میدهد و یکی از معیارهای ارزشیابی مرتبه علمی پژوهشگران محسوب میشود.
موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information)دارای بانک اطلاعات ISI مرکزی برای نمایه سازی مقالات علمی – پژوهشی است که در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف میباشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعداً از فهرست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در فهرست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار میگیرد و حدود ده درصد آنها به فهرست ISI اضافه میشوند (بهاری،1389).
2-4-1-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):
یک نظام اطلاع رسانی علمی است که درصدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای جهان اسلام بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر میباشد. ایران با ایجاد پایگاه ISC ، بعد از ایالات متحده که 60 سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند با پایگاه اسکوپوس توسط الزویر، سومین نظام استنادی جهان را بنیانگذاری کرده است. هم اکنون، این تحلیل علمی توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI)، در دنیای انتشارات به خصوص در مورد نشریات، صورت میپذیرد. در حقیقت، ISC میکوشد تا چنین تحلیلی انجام دهد و هم اکنون با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از انتشارات فارسی، به خصوص مجلات علمی، در تحلیل محتوایی، ارزیابی مجلات و رتبه بندی موسسات علمی، نویسندگان و مجلات در سطح ملی موفقعیتهایی کسب کرده است (کریمی، و قاسمیان، 1389).
2-4-1-3- تولیدات علمی:
تولیدات علمی فعالیتهای نظام یافته یا خلاقی هستند که به منظور گسترش مرزهای دانش و فراهم ساختن زمینههای علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی و نیز اشاعه و انتشار علمی و فنی از طریق تالیف و ترجمه کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و غیره درسطح ملی و بین المللی انجام میگیرند (سلیمانی،1387).
2-4-1-5- عوامل سازمانی:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی

عوامل سازمانی عواملی که به سازمان های علمی برمی گردد. این عوامل شامل ارتباطات علمی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، مهارتهای اطلاعاتی، مدیران و نحوه عملکرد آن ها، و وظایف آموزشی اعضای هیات علمی است.
2-4-1-6- عوامل فردی:
عوامل فردی شامل سن، گروه آموزشی، رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، سابقه کار، فرصت مطالعاتی و سابقه مسئولیت اجرایی است.
2-4-2- تعاریف عملیاتی متغیرها
2-4-2-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی (ISI):
در این پژوهش به منظور گردآوری تولیدات علمی اعضای هیات علمی از سایت www.isi web of science.com مربوط به موسسه تامسون رویترز استفاده شده و مقالات مربوط به دانشگاه شیراز از طریق نمایه علوم گردآوری شده است.