پایگاه موسسه اطلاعات علمی و تحلیل رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

به منظور شناسایی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که در بازه زمانی 2010-2006 در پایگاه ISI منتشر شده است در تاریخ 10/3/90 جستجویی در پایگاه ISI در WEB OF SCIENCE صورت گرفت. در این روش داده ها با استفاده از پایگاه وب علوم موسسه اطلاعات علمی جمع آوری شده است. روش کار به این طریق بود که در قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه وب علوم، نام کشور ایران با فرمول(CU=IRAN) وارد شد. سپس سال های مورد نظر به یک دوره پنج ساله (2010-2006) محدود شد و با زدن گزینه جستجو، اطلاعات لازم در مورد تولیدات علمی ایرانیان به دست آمد. در مرحله بعد به منظور گردآوری تولیدات دانشگاه شیراز با استفاده از گزینه Institution، دانشگاه شیراز از میان دانشگاه های ایران انتخاب شد و تولیدات علمی مربوط به دانشگاه شیراز به این طریق بازیابی شد. لازم به ذکر است که دانشگاه شیراز فقط به یک صورت (Shiraz univ) دیده شد و صورت های دیگر دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز حذف شد.
به علت این که پایگاه موسسه اطلاعات علمی، نام خانوادگی افراد را به صورت کامل ولی نام کوچک افراد را با یک حرف نشان می دهد و همچنین به دلیل این که در بعضی مواقع، نام خانوادگی و حرف اول نام اعضا یکسان می باشد و این امر نمی تواند مشخص کننده نام حقیقی افراد باشد، برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر کلیه مقالات روی رایانه (در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز) بارگذاری شد و نام دقیق آن ها به این طریق مشخص گردید و در بعضی مواقع که نام و نام خانوادگی یکسان بود از روی زمینه موضوعی نام اعضا متمایز شد.
به منظور به دست آوردن تعداد تولیدات هر کدام از اعضای هیات علمی در مرحله اول در تاریخ 25/3/1390 اسامی اعضای هیات علمی از طریق دفتر همکاری های علمی و مشاوره ای دانشگاه شیراز گرفته شد. تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز 601 نفر می باشد. در مرحله بعدی این اسامی با مقالات بازیابی شده از پایگاه انطباق داده شد و تعداد دقیق تولیدات علمی اعضای هیات علمی مشخص گردید. لازم به ذکر است که در پایگاه استنادی جهان اسلام کلیه اسامی با نام و نام خانوادگی ذکر شده است.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS)نسخه 16 و در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. از فراوانی و درصد برای توصیف مهم ترین مجراهای ارتباطی، مهم ترین عوامل انگیزشی، و مهم ترین موانع و تنگناها برای انجام فعالیت های پژوهشی استفاده شده است.
در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس یک راهه، و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است، بدین صورت که برای تحلیل تاثیر متغیرهای سن،گروه های آموزشی، رتبه علمی، و سابقه کار در تولیدات علمی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، برای تحلیل ارتباط متغیر مهارت های اطلاعاتی با تولیدات علمی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، و نیز برای تحلیل ارتباط متغیرهای خدمات رفاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و ارتباطات علمی با تولیدات علمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه:
در این فصل پس از ارائه یافته های توصیفی، به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد. برای این منظور، از شاخص آماری تحلیل واریانس یک راهه، آزمون پس از تجربه(توکی)، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده و نهایتاً به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد.
4-2- یافته های توصیفی پژوهش
4-2-1- توزیع اعضا بر حسب مهارت های اطلاعاتی
جدول 4-1، توزیع فراوانی اعضای هیات علمی را برحسب مهارت های اطلاعاتی نشان می دهد. همان طور که این جدول نشان می دهد بیش تر اعضای هیات علمی از گزینه بسیار زیاد و زیاد برای میزان آشنایی با روش های جستجوی اطلاعات در اینترنت و بانک های اطلاعاتی (5/90%)، و میزان آشنایی با زبان های خارجی (90%)استفاده کرده اند. کم ترین میزان آشنایی اعضای هیات علمی مربوط به آشنایی آن ها با نرم افزارهای مرتبط با فعالیت های پژوهشی است(1/74%).
جدول 4-1- توزیع اعضا بر حسب مهارت های اطلاعاتی
مهارت ها
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
فراوانی