پدافند غیرعامل و معافیت مالیاتی

دانلود پایان نامه

خرید محصولات دارای پسماند کمتر و یا زیست تخریب پذیر؛
افزایش خرید محصولات جدید (فاطمی امین،1392).
راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح مصارف اثر دارند، عبارتند از:
تولید و انتشار اطلاعات: اطلاع  رسانی درباره ویژگی و کیفیت محصولات؛
تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات: محدودیت و ممنوعیت استفاده از برخی محصولات؛
اقدام مستقیم: استفاده از مخارج دولت برای افزایش و یا تغییر ترکیب تقاضا ( الزام دستگاههای دولتی به خرید کالاهای ایرانی، پیش خرید محصولات نوآورانه و ….)
تغییر ترکیب مصارف با وضع مالیات، عوارض یا پرداخت یارانه (از طریق اصلاح قیمت) و همچنین تأمین نقدینگی، به  طور غیرمستقیم بر مصارف اثر می  گذارند. پرداخت یارانه برای خرید یا پیش خرید محصولات جدید، تقاضای آن  ها را افزایش داده، باعث کاهش مخاطره  های تولید می  شود.
در شکل زیر ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل 1: ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با اهداف و سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید :
ایجاد و تکمیل (شامل بازسازی و توسعه) کارگاه ها، شرط لازم برای دستیابی به اهداف تولید است. از طرف دیگر در مواردی که ظرفیت های کافی ایجاد شده اند،ایجاد کارگاه های جدید باعث کاهش بهره وری می شود. با توجه به محدودیت منابع (مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره) و برای رعایت خط‌ مشی «بهبود توازن منطقه ای در استقرار فعالیت ها و جمعیت» لازم است سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل کارگاه ها اولویت بندی شود. با اطلاع رسانی از اولویت‌های سرمایه گذاری و در صورت لزوم تخصیص مشوق ها بر اساس اولویت‌ها، می‌توان هم راستایی سرمایه گذاران با اولویت‌ها را افزایش داد. البته اعطای مشوق در مواردی که روند سرمایه گذاری ها هم راستا با اولویت‌ها هستند، ضرورت ندارد(فاطمی امین،1392).
راهبردهایی که بدون واسطه بر ایجاد و تکمیل کارگاه ها اثر دارند، عبارتند از:
اصلاح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایهبرای سرمایه گذاری های دارای اولویت؛
ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه ها: احداث راه در مناطق مورد نظر برای تأمین زیرساختهای لازم برای استقرار کارگاه ها؛
تولید و انتشار اطلاعات: اعلام اولویت‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و مؤسسات تأمین مالی؛
تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات: الزام مطالعات آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل حسب مورد و اتخاذ تدابیر لازم؛
تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی (در برخی مناطق در راستای تشویق سرمایه گذاری؛
تنظیم مالیات: پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه گذاری.
در شکل زیر ارتباط راهبرد «ایجاد و تکمیل کارگاه ها» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل 2: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید» با سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
گسترش پژوهش نوآوری
ارتقای سطح فناوری، باعث افزایش کیفیت محصول، کاهش قیمت  تمام شده و هم چنین افزایش امکان نوآوری و دستیابی به محصولات جدید می  شود. البته ارتقای فناوری ممکن است سطح اشتغال در بعضی بخش  ها را کاهش دهد. اما این کاهش، با افزایش اشتغال در سایر بخش  ها و همچنین افزایش بهره  وری (در صورتی که ارزش  افزوده حاصل به درستی بین عوامل توزیع شود) جبران خواهد شد. ارتقای فناوری با بازسازی و تکمیل فرایندهای تولید، انجام پروژه  های پژوهشی، انتقال و یا انتشار فناوری، جذب منابع انسانی توانمند و… انجام می  شود(فاطمی امین،1392).
پژوهش‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید به بهبود فرایندها و یا محصولات بیانجامد. عرضه محصولات نوآورانه به بازار (تجاری سازی) معمولا با چالشهایی مواجه است.