پدیده های مجرمانه و بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه

88%
100%
همان طور که جدول شماره 1-5 نشان می دهد سن 6/6 درصد بزهکاران هنگام ورود به کانون اصلاح و تربیت برای اولین بار 15 سال، سن 3/13 درصد 16 سال، 20 درصد 17 سال و 6/46 درصد 18 سال سن داشته اند. از کل جامعه آماری 3/13 درصد مرتکب تکرار جرم شده اند که 0 درصد آن ها در موقع تکرار جرم 17 سال و 3/13 درصد نیز 18 سال داشته اند.
فصل دوم
عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان
مبحث اول: عوامل درونی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان
گفتار اول : عوامل زیستی- روانی
با وجود آن که از عمر نظریات اثبات گرایی زیستی در تبیین بزهکاری روزگار طولانی سپری شده و نظریاتی همچون تیپ جنایتکارانه، مجرم بالفطره و بازگشت بدنیاکان لمبروز دارای اشکالات اساسی بوده و امروزه در تبیین پدیده های مجرمانه جدی گرفته نمی شود و همچنینی نظریات تیپ شناسی بدنی شلدون و کرچمر نیز از اعتبار علمی چندانی برخوردار نبوده و نظرات خصایص ژنتیک آیزنک و شرطی شدن تراسلر نیز با مناقشاتی رو به رو بوده و از جایگاه استواری در تبیین های جرم شناسی معاصر برخوردار نیست و هیچ یک زا این نظریات را نمی توان به عنوان نظریه ای جامعه که در زمینه تبیین پدیده مجرمانه مقبولیت عام یافته باشد پذیرفت با این وجود نمی توان نتایج حاصل از بررسی های زیستی راجع پدیده مجرمانه را نادیده گرفت، از این رو عوامل زیست یا فیزیولوژیک را در دو عنوان عوامل بزهکاری ما قبل تولد . عوامل خطر ما بعد تولد مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: قبل از تولد
موجودیت انسان از هنگام انعقاد نطفه تا هنگام تولد تحت تأثیر عوامل مختلف و متعددی قرار دارد که سال ها مورد تحقیق پژوهشگران از جمله:
1-عوامل ژنتیک:
توالی بزهکاری در اعضا یک خانواده و شاید نسل های بعدی در برخی خانواده ها دیدگاه موروثی بودن بزهکاری را در بیان برخی از محققان حوزه جرم شناسی اشاعه داده و باعث گردیده تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شود. گروهی از محققان با این فرض که به دنیا آمدن در خانواده بزهکار احتمال بزهکار شدن نوزاد را بسیار افزایش می دهد به مطالعه در فرضیه وراثت پرداخته اند. گروه یی میگر به منظور حذف عوامل محیط و با فرض این که اگر دو قلوها در محیط مشابهی زندگی کنند تفاوتی که در نرخ بزهکاری دوقلوهای همسان و ناهمسان وجود دارد تأثیر عوامل ژنتیک را نشان خواهد داد به مطالعه بر روی دوقلوها پرداخته اند. عده ای دیگر با این فرض که در صورت شدید بودن اثر عوامل ژنتیک به گرایش فرد به ارتکاب جرم، کودکان فرزند خوانده بیش از ان که تحت تأثیر والدین انتخابی باشند از خصوصیات والدین طبیعی خود متأثر خواهند شد به این مورد روی آورده اند. و لیکن علیرغم نتایج حاصل از برخی تحقیقات در زمینه مشابهت جنایی در بین برخی از انساب هیچ پژوهشگری وجود ژن جرمزا را نپذیرفته است. پژوهش های مربوط به ژنتیک رفتاری نشان داده است که محیط نقش مهمتری نسبت به عوامل ژنتیک در بروز اختلالات رفتاری دارد.
2-وضعیت مادر: دوران حیات جنینی دوره شکل گیری دستگاه عصبی انسان است و عدم برخورداری از تغذیه مناسب و یا قرار گرفتن در معرض استفاده از مواد مضر آثار شدیدی بر رشد ادراکی و عصبی کودک بر جا می گذارد. اثرات زیان بار استفاده از الکل و مواد مخدر توسط مادر و حتی پدر قبل و حین عمل لقاح جنین و ساختار عصبی او به هیچ یک از علما و پژوهشگران پوشیده نبوده و اثبات شده است.
ب: پس از تولد
1-آسیب های وارده به نوزاد در هنگام تولد همواره به عنوان یکی از عواملی که می تواند وضعیت سلامت جسمی و روحی وی را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه بوده است. تحقیقات هویه نشان داده است که 7/7 درصد از مشکلات بعدی کودکان ناشی از صدمات و ضایعات زایمانی بوده است . به گفته وی جراحات زایمانی یکی از شایع ترین علل بروز نقیصه های عقلی است. مونیک در تحقیقاتی که در زمینه آسیب های وارده به نوزاد در ناحیه سر از کودکان متولد شده در بیمارستان کپنهاک انجام داد رابطه بین صدمه مغزی و رفتار خشونت بار در میان اطفال و نوجوانان را دریافت.
2-1 اختلال متابولیسم
از اوایل قرن 19 میلادی دانشمندان علم بیوشیمی اثرات فیزیولوژیک و روانشناسان ترشحات غدد درون ریز ( هورمون ) را شناسایی نمود و تأثیر این هورمون ها بر رفتارهای پرخاشگرانه مورد توجه قرار گرفت. غدد هیپوفیز، تیروئید و فوق کلیوی از جمله غدد هورمونی بدن انسان هستند که تأثیر زیادی در رشد ذهن، بهره هوشی و واکنش های عصبی فرد دارند.
به طور مثال تحقیقات اولویوس و همکارانش 1988 نشان داد که میزان بالای تستوسترون در پرخاشگری و تحریک پذیری در سنین نوجوانی مؤثر است. و نیز در تحقیق کوکارو و همکارانش شواهد قابل توجهی به دست داده است که فقدان سروتونین و یا عملکرد ضعیف آن عامل تعیین کننده در سوق دادن فرد به پرخاشگری آن می باشد.
3-نقص هوش
رابطه بهره هوشی و بزهکاری مکرراً مورد تحقیق پژوهشگران علوم رفتاری و نظریه پردازان حوزه جرم شناسی واقع شده است. وست و فارینگتون در سال 1973 در تحقیقی طولی به مطالعه پسران دانش آموزی پرداختن که مرتکب جرم شده بودند یا نتیجه این پژوهش نشان داد که 20% آنان که هوش بری معادل 90% یا پایین تر داشتند جرایم اولیه خود را تکرار کرده اند . در مقایسه با این گروه از میان پسرانی که هوش 98-91 % داشتند تنها 9% و از میان آن هایی که بهره هوشی 109-99 داشتند تنها 5% اقدام به تکرار جرم کرده اند.
گفتار دوم:
عوامل روانی
رکن اصلی در ابعاد پرورش و تربیت انسان بعد روحی و روانی است که در بردارنده خصایص انسانی وی بوده و او را از سایه موجودات متمایز می کند، از سوی دیگر عدم برخورداری از سلامت روانی دریچه ای به سوی تمامی مخاطرات فردی و اجتماعی به سوی انسان می گشاید بیشترین پژوهش های روانشناختی بر فرایند ذهن متمرکز بوده اند. در این زمینه صرفاً به بیان مختصری از مهمترین ویژگی های شخصیتی نوجوانان که نشانه های بروز اختلالات در زمینه های شناختی، عاطفی و تعاملات بین فردی بوده و منجر به انحراف می شود می پردازیم خصوصیات منفی و آسیب زای شخصیتی نوجوانان مؤثر بر بزهکاری عبارتند از:
خودپنداره منفی