پرداخت های الکترونیکی و خدمات الکترونیک

دانلود پایان نامه

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
25
با توجه به سوالات فوق (22 الی 24) به شرکتی که از آن اشتراک اینترنت خریداری کرده اید از 1 تا 100چه امتیازی می دهید؟
خدمات الکترونیک
هر یک از عوامل ذیل تا چه اندازه می تواند در جذب یک مشتری جهت خرید اشتراک اینترنت تاثیر گذار باشد؟
26
امکان ارائه خدمات بصورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری مشتری در کلیه مراحل ثبت نام ، خرید و … [37]
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
27
ارسال پست الکترونیک و SMS توسط شرکت به مشتری پس از هریک از مراحل ثبت نام ، خرید ، انتقال وجه و شارژ مجدد [37]
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
28
امکان ارسال نظرات ، پیشنهادات و شکایات مشتری بصورت الکترونیک(SMS ، پست الکترونیک ، سایت و …) [37]
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
29
اطلاع رسانی به مشتری با استفاده از SMS ، پست الکترونیک و یا بصورت تلفنی قبل از پایان شارژ دوره جهت جلوگیری از قطع سرویس [37]
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
30
امکان گزارش گیری از عملکرد روزانه یا دوره ای ، پرداخت های الکترونیکی انجام شده و … توسط مشتری از طریق سایت[37]
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
31
با توجه به سوالات فوق (26 الی 30) به شرکتی که از آن اشتراک اینترنت خریداری کرده اید از 1 تا 100چه امتیازی می دهید؟
4-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه:
مقصود از روایی(Validity) این است که آیا ابزار اندازه گیری مورد نظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری ، نمی توان به صحت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. اما پایایی(Reliability) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.
روایی یک آزمون معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوی به قضاوت داوران بستگی دارد لیکن با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه مبنی بر مورد سروکوآل و همچنین نظر متخصصین روایی پرسشنامه تایید گردید.
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی وجود دارد . ازآن جمله می توان به اجرای دوباره(روش باز آزمایی) ، آلفای کرونباخ ، روش موازی(همتا) ، روش تصنیف(دو نیمه کردن) ، روش کودر-ریچاردسون و . . . اشاره کرد.