پروژه های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

با توجه به بررسی هایی که بعمل آمده ،در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران در دوره 1381-1383 مورد برسی قرار دادند .نتایج تحقیق وی نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشتر پس از اعلان سود می باشد .
4-3-2-نظریه بازار کارای سرمایه
از اوایل قرن بیستم ،اعتقاد گروهی از دست اندارکاران ابزار های اوراق بهادار،بر این بود که مطالعه تاریخی قیمتها حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمتها در آینده است ٍ؛لذا،با به دست آوردن روند قیمتها،الگوی تغییرات ،شناخته می شوند و این الگو به ما می گوید که هر چند وقت یکبار ،روند خاصی رخ می دهد.معتقدین به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودار ها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی،1372،ص50)1.به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد ،و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می شود (فیشر و جردن، 1991، ص635)2 .
از دهه 1930 مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت،آغاز شد.تمرکز اصلی این تحقیقات ،روی تصادفی بودن رفتار قیمتها بود و اینکه قیمتها از روند خاصی پیروی نمی کنند.نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی قیمتها شکل گرفت (سینایی،1372،ص50)3.
مکتب گشت تصادفی ،از طریق آزمون های تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمتها در دوره های کوتاه مدت،همانند یک روز ،یک هفته یا یک ماه،مستقل از یکدیگر است (فیشر و جردن، 1991، ص635)4.پس از دهه 1960تحقیقات از شکل آماری مطالعه رفتار قیمتها،به مسئله ویژگی های اقتصادی بازار سهام،که موجب تغییرات تصادفی می شد،سوق پیدا کرد.این مسئله ،موجب پیدایش نظریه بازار کارا شد (سینایی،1372،ص50)5. بنیادگرایان باور دارند که با تجزیه و تحلیل متغیر های مالی و اقتصادی کلیدی ،می توان ارزش واقعی سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن، 1991، ص635)6.
بر اساس این نظریه ،هیچ کس نمی تواند در بلند مدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است،بازده کسب کند.در چنین بازاری ،قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمتها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی نیست(فدایی نژاد ،1375،ص7)1.
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است،چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه ،هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه،که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است ،به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود(جهانخانی و عبده تبریزی،1372، ص7)2.
در دنیای مالی،سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد (فیشر و جردن، 1991، ص60)3.
کارایی اطلاعاتی ؛
کارایی تخصیصی؛
کارایی عملیاتی؛
کارایی اطلاعاتی
وچود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار،ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد .در بازار کارا ،اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد.در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آ ن نزدیک است؛به بیان دیگر ،ویژگی مهم بازار کارا این ست که قیمت تعیین شده در بازار ،شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.بنابراین بازار کارا به بازاری اطلاق می شود که در آن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیم سهام عادی،منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد.بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد .اگر اطلاعات تازه ای به اطلاع عموم برسد،قیمتها،متناسب با جهت اطلاعات یاد شده ،تغییر خواهد کرد.اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تاوت باشد و عکس العمل لازم را انجام ندهد ؛یعنی ،تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اطلاعات جدید برقیمت نباشد ،طبعاٌآن بازار کارایی نخواهد داشت(جهانخانی و عبده تبریزی ،1372،ص8)4. کارایی اطلاعات به نوبه خود به سه شکل ضعیف،نیمه قوی و قوی تقسیم می شود (فیشر و جردن، 1991، ص60)5.در ادامه به تفضیل در باره هر یک از شکلهای کارایی اطلاعاتی خواهیم پرداخت.
کارایی تخصیصی
یکی از عمده ترین پیامدهای کارایی بازار این است که منابع موجود به بهترین حالت ،و به شکل بهینه و مطلوب ،بهره برداری شود.یکی از وظایف مهم بازار سرمایه ،باید تامین مالی شرکتها و نهادها باشد .بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تامین کنند و شرکتهایی که پروژه های آنها توازی معقولی از بازده و ریسک ندارد،از دستیابی به نابع جدید در بازار محروم شوند(جهانخانی و عبده تبریزی ،1372،ص11)1.
در این مفهوم ، بازار هایی دارایی کارایی تخصیصی می باشند،که در آن پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری نهایی سرمایه ،تامین مالی می شوند (فیشر و جردن، 1991،ص60)2.تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت شود.پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری بهتر دارند ،سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند،و آن بخشهای اقتصاد که بازدهی کمتری دارند (و با محدودیت بیشتر روبرو هستند) از استفاده سرمایه محروم شوند.
کارایی عملیاتی
کارایی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد ،که از طریق آن بازار های سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می سازند.این نوع کارایی ،منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارایها می شود (همان منبع، ص60)3.
بازاری از نظر عملیاتی ،کارا محسوب میشود که هزینه انجام مبادلات در حداقل سطح ممکن باشد.سه مشخصه کارایی بازار را می توان به صورت زیر بیان نمود4:
1.چنانچه کارگزاران و معامله گران ،سودهای عادی و معقولی را (با توجه به سطح ریسک فعالیتشان)به دست آورند ،بازار از نظر عملیاتی کارا است؛
2.کارایی عملیاتی بستگی به درجه رقابت بین کارگزاران و معامله گران (سهولت در ورود و خروج) دارد؛
3.کارایی تخصیصی ،مستقیماً به سطح کارایی عملیاتی در هر بازاری مرتبط است.
گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه:
کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح ،از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که ذیلاً مطرح می شود(سینایی ،1372،ص48)2:
شکل ضعیف :انعکاس اطلاعات بر قیمت سهام می تواند در سطح نازل و به اصطلاح در شکل ضعیف آن مطرح باشد.در این سطح از کارایی ،قیمتها ی اوراق بهادار ،فقط اطلاعاتی که در گذشته قیمتها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می شود را منعکس می کنند،که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می شوند.در این حالت فذض می شود قیمت اوراق بهادار ،فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛
بدین معنی که قیمت سهام روند خاصی نداشته و بازار سهام ،حافظه ای ندارد؛یعنی قیمت سهام در بازار کارا به شکل تصادفی تغییر می کند. این همان نظریه گشت تصادفی یا گردش تصادفی است.
شکل نیمه قوی:این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام ،منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در این جا ،اطلاعات عام،محدود به قیمت گذشته نیست بلکه در بر گیرنده هر اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند.