پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای

دانلود پایان نامه

در بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای، که نتایج آن در جدول (4-6) آمده است نتایج زیر بدست آمد:
– بررسی رابطه روان رنجور خویی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار کمتر از 05/0 است بنابر این با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین روان نژندیبا سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت روان رنجور خویی بالاتری داشته باشد سبک مسئله مدار و هیجان مدار پایین تر است. اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آنجا که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین روان رنجور خویی با سبک اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.
– بررسی رابطه برون گرایی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و اجتنابی کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین برون گرایی با سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت برون گرایی بالاتری داشته باشد سبک های مقابله ای پایین تر است اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آن جا که سطح معنا داری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین برون گرایی با سبک اجتنابی رابطه معنا داری وجود ندارد.
– بررسی رابطه انعطاف پذیری با سبکهای مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین انعطاف پذیریبا سبک های مقابله ای رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت انعطاف پذیری بالاتری داشته باشد سبک های مقابله ای پایین تر است.
– بررسی رابطه سازگاری با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و اجتنابی کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری با سبک های مقابله ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بررسی رابطه وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آنجا که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین مسئولیت پذیری با سبک اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه سوم:بین سبک های مقابله ای و تاب آوری رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی رابطه بین سبک های مقابله ای و تاب آوری
میانگین
انحراف معیار
همبستگی
سطح معنی داری
تاب آوری
59/86
92/16
318/0
001/0
سبک مسئله مداری
77/18
39/4
تاب آوری