پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای

دانلود پایان نامه

ای در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد برون گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنادار دارد.
جعفر نژاد و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روان و سبک های مقابله ای پرداختند. نتایج نشان داد برون گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنا دار دارد.
تبیینی که می توان ارائه داد این است که با توجه به نتایج پژوهش های قبلی نتیجه ی این پژوهش حاکی از این است که افراد برون گرا افرادی هستند تمایل به تجربه ی عواطف مثبت و برخورداری از شادی و غرور و اعتماد به نفس بالا هستند. در نتیجه هرچه افراد برون گرا تر باشند کمتر از سبک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند چون افراد برون گرا بر هیجانات خود غلبه می کنند و هر چقدر که برون گرایی افرادبالا بیاید استفاده ی آنها از سبک مقابله ای هیجان مدار کاهش می یابد و برعکس.
انتظار می رفت با توجه به پژوهش های گذشته بین برون گرایی و سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت معنادار وجود داشت اما پژوهش ما رابطه ی منفی بین این دو نشان داده است که نشان دهنده ی این است که آزمودنی ها صادقانه به سوالات پاسخ نداده اند یا متوجه مفهوم سوالات نشده اند و همچنین انتظار می رفت که برون گرایی با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی معناداری نشان داده شود اما پژوهش ما رابطه ای را نشان نداده است که احتمال دارد که آزمودنی ها صادقانه پاسخ نداده اند یا متوجه مفهوم سوالات نشده اند.
فرضیه هشتم: بین انعطاف پذیری با سبک مقابله ای (مسأله مدار-هیجان مدار-اجتنابی) رابطه وجود دارد.
در این پژوهش رابطه ی منفی معنا داری بین انعطاف پذیری با سبک های مقابله ای مسأله مدار –هیجان مدار و اجتنابی دانشجویان مشاهده شده است. یافته ها نشان داده است که انعطاف پذیری با سبک مقابله ای مسأله مدار با یافته های پیشینین همسو نمی باشد ولی انعطاف پذیری با سبک مقابله ای هیجان مدار با یافته های پیشین همسو می باشد، اما انعطاف پذیری با سبک مقابله ای اجتنابی با پژوهش های پیشین همسو می باشد.
تمنایی فر و همکار (1391) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با سبک های مقابله ای در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری و سبک مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد.
جعفر نژاد و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روان و سبک های مقابله ای پرداختند. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری و سبک مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد.
در تبیین این نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که ما انتظار داشتیم. انعطاف پذیری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت نشان دهد اما نتایج ما نشان دهنده ی رابطه ی منفی میان این دو است که ممکن است به علت تعداد زیاد سوالات پرسشنامه آزمودنی ها با بی حوصلگی به صوالات پاسخ دادند همچنین انعطاف پذیری با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی دارد هر چقدر افراد در برابر سختی ها انعطاف بیشتری نشان دهند و بدنبال راه حل های مناسب باشند استفاده از سبک مقابله ای هیجان مدار کاهش می یابد و بر عکس. هر چه افراد انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و در خود توانایی حل مسئله را احساس کنند کمتر از مشکلات و موانع بر سر هدف اجتناب می کنند.
فرضیه نهم: بین سازگاری با سبک مقابله ای( مسأله مدار-هیجان مدار-اجتنابی) رابطه وجود دارد.
در این پژوهش رابطه ی مثبت و معنا داری بین سازگاری با سبک های مقابله ای مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی دانشجویان مشاهده شده است. یافته ها نشان داده است که سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار با یافته های پیشین همسو می باشد، اما سازگاری با سبک های مقابله ای هیجان مدار با یافته های پیشین همسو می باشد، اما سازگاری با سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی با یافته های پیشین همسو نمی باشد.
تمنایی فر و همکار (1391) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با سبک های مقابله ای در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنا داری دارد.
جعفر نژاد و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روان و سبک های مقابله ای پرداختند. نتایج نشان داد سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنادار دارد.
در تبیین این نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که افراد با سازگاری بالا بیشتر قادر به استفاده از سبک های مقابله ای مسأله مدار هستند چون خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و در جست و جوی بهترین راه حل برای حل مشکل هستند. در این تحقیق انتظار می رفت که بین سازگاری و سبک مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی رابطه ی منفی وجود داشته باشد اما بدلیل نوع پاسخگویی آزمودنی ها این رابطه مثبت بدست آمده است که می توانیم بگوییم آزمودنی ها به علت تعداد زیاد سوالات پرسشنامه خسته شده اند و بابی حوصلگی به سوالات پاسخ داده اند یا صادقانه پاسخ نداده اند که شخصیت واقعی خود را نشان ندهند.
فرضیه دهم: بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای ( مسأله مدار-هیجان مدار-اجتنابی) رابطه وجود دارد.
در این پژوهش رابطه ی مثبت و معناداری بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای مسأله مدار هیجان مدار وجود دارد اما بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی معنا داری وجود ندارد، یافته ها نشان داده است که وظیفه شناسی با سبک مقابله ای مسأله مدار و اجتنابی با یافته های پیشین همسو می باشد اما وظیفه شناسی با سبک مقابله ای هیجان مدار با یافته های پیشین همسو نمی باشد.
تمنای فر و همکار(1391) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با سبک های مقابله ای دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای اجتنابی رابطه ای وجود ندارد.
جعفر نژاد و همکاران (1383) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روان و سبک های مقابله ای پرداختند.
در تبیین این نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که افراد وظیفه شناس خود تنظیم و پیشرفت مدارند این افراد سعی می کنند بهترین راه کار برای حل مسئله با توجه به مسئله ی موجود در نظر بگیرند که پژوهش ما هم نشان دهنده ی رابطه ی مثبت میان این دو است. انتظار می رفت که در این پژوهش بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی نشان داده شود زیرا فرد وظیفه شناس در مواجه با مشکلات بر اساس هیجانات تصمیم گیری نمی کنند اما پژوهش ما رابطه ی مثبت بین این دو نشان داده است که می توان گفت احتمال دارد که چون تعداد سوالات پرسشنامه زیاد بوده است آزمودنی ها بدون تمرکز و صداقت به سوالات پاسخ داده اند. در پژوهش ما میان وظیفه شناسی با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ای نشان داده نشده است که با توجه به این که در پژوهش های گذشته هم اینگونه بوده است فرد وظیفه شناس چون می خواهد وظایف خود را به درستی انجام دهد و از سبک مقابله ای اجتنابی استفاده نمی کند و از مشکلات اجتناب نمی کند و در صدد پاسخگویی و حل مشکل به بدترین نحو بر می آید.
5-2- محدودیت های پژوهش
– زیاد بودن تعداد سوالات پرسش نامه ها به طولانی شدن زمان اجرای آن انجامید که ممکن است در میزان پاسخ آزمودنی ها موثر باشد.