پولشویی در بانک و مدرک تحصیلی

دانلود پایان نامه

در فصل قبل به بررسی متودولوژی و گام‌های ضروری برای به ثمر رساندن پروژه پرداختیم. به صورت خلاصه می توان گفت گام‌های اصلی برای اجرای این پروژه شامل موارد زیر می‌باشد:
بررسی روش‌‌های استفاده شده در مقالات مرتبط، مطالعه عملیات پولشویی در بانک‌ها ، جلسات کارشناسی و مشاوره با مشاورین و کارشناسان بانک.، مطالعه ابزار‌ها و روش‌های داده‌کاوی، پیشنهاد سوال کسب و کار، .بررسی داده‌‌های قابل دریافت، بررسی داده‌‌های مورد نیاز ، طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی، آمایش داده‌‌ها، پیاده سازی مدل، تست و ارزیابی مدل و بررسی محدودیت‌‌های موجود.در این فصل به ذکر جزئیات پیاده‌سازی مدل پرداخته شده است.
جزئیات پیاده‌سازی مدل
برای پیاده سازی مدل نهایی اجرای آن با استفاده از داده‌‌های محدود یک شعبه انجام گردید که داده‌‌های ورودی حداکثر به 8000 تراکنش در یک دوره زمانی کوتاه می‌رسد و قابل اجرا بر روی یک دستگاه لپ تاپ معمولی می‌باشد.
آمایش داده‌‌ها
پاکسازی داده‌‌ها
داده‌‌های ارائه شده توسط بانک شامل لیست تراکنش‌های هر حساب در طول یک سال بود در این داده‌‌ها اطلاعات اضافی وجود داشت که در پروژه نیازی به آن نبود و یا پاکسازی وتبدیل فرمت در اطلاعات انجام شد مانند حذف اطلاعات سیستمی و … و بدین ترتیب اطلاعات آماده گشتند.
انتخاب داده‌‌ها
از بین اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک این اطلاعات انتخاب شدند: نوع تراکنش، مبلغ، شماره سپرده و از بین اطلاعات مشتریان نیز این اطلاعات در صورت دسترسی می توانست جالب توجه باشد: جنسیت، سن، تاهل، آدرس، نوع سپرده، مدرک تحصیلی، محل تولد
تبدیل داده‌‌ها
در این مرحله اطلاعات به ورودی مورد نیاز سیستم تبدیل گشتند جهت ورودی فاز یک این اطلاعات استخراج گشتند:
مجموع مبلغ واریز نقدی
تعداد واریز نقدی
مجموع واریز غیر نقدی
تعداد واریز غیر نقدی
مجموع برداشت نقدی
تعداد برداشت نقدی
مجموع برداشت غیر نقدی
تعداد برداشت غیر نقدی
شماره مشتری
دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک
در این مرحله با جداسازی داده‌‌ها با توجه به میزان گردش مالی آن‌ها حجم داده‌‌های مورد نیاز برای تحلیل‌های بعدی را کاهش دادیم. به این ترتیب که ابتدا افرادی که دارای بیشترین گردش مالی بوده اند را جدا نموده و در یک لیست گزارش نمودیم.
در مرحله بعد افرادی که دارای گردش مالی سالیانه کمتر از پانزده میلیون تومان بوده اند را جدا نموده و از تحلیل‌های بعدی کنار گذاشتیم. با توجه به اهمیت کم این مشتریان در فرایند پولشویی توجه به این مشتریان در مرحله تشخیص اولیه پولشویی چندان لازم نمیباشد.