پیامدهای استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

– نبوداعتقادی راسخ وباوری محکم دربرخی مدیران وکارکنان سازمان نسبت به امرتحقیق وپژوهش وعدم درک اهمیت فعالیتهای پژوهشی
– کم کاری بعضی ازمدیران مدارس جهت پرکردن پرسشنامه ها.
5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی
– انجام پژوهش فوق برروی مدیران سایرنواحی مقاطع تحصیلی وهمچنین سازمانهای دیگر.
– این پژوهش می تواندباابزارهای دیگرپژوهش مانندمصاحبه ومشاهده و…صورت گیرد
– این پژوهش می تواندبصورت مقایسه ای بین سازمانهای آموزشی وغیرآموزشی صورت گیرد.
– می توان بااطمینان به محرمانه بودن اطلاعات وآگاهی دادن ازفوایدتحقیق،مدیران راتشویق وترغیب به ارائۀ پاسخهای دقیق ترنمود.
– باانجام تحقیقی درهمین زمینه برروی مدارس پسرانه امکان مقایسۀ نتایج را بوجودمی آورد.
5-3-2- پیشنهادات کاربردی
– ایجاد فضای سالم اجتماعی، روانشناختی و سازمانی در محیط کار به منظور افزایش آزادی عمل و مشارکت بیشتر مدیران در امور سازمان و حرکت به سمت عدم تمرکز رسمی با رعایت موازین، نظارت و کنترل می توان استرس شغلی مدیران کاهش داده و با افزایش خلاقیت و بهره گیری بیشتر از مهارت ها و توانایی ها و افزایش رضایت شغلی، مدیران را نسبت به کار خود دلگرم ساخت.
– همانگونه که نتیجه سوال اول پژوهش نشان می دهد فرسودگی شغلی باعث استرس شغلی می شود بنابر این توصیه می گردد که مسئولان بادرنظر گرفتن تمهیداتی سطح فرسودگی شغلی راکاهش دهند.
– همانگونه که نتایج فرضیات دوم و سوم پژوهش نشان می دهد. رضایت شغلی بالا مانع از بروز استرس شغلی می گردد.بنابراین پیشنهادمی شود راهکارها و تمهیداتی جهت ایجاد رضایت شغلی در سازمانها اتخاذگردد.
– باتوجه به نتیجۀ سئوال چهارم بین یکی ازابعاد فرسودگی شغلی که خستگی عاطفی است بااسترس شغلی رابطۀ معناداری وجوددارد.که هردوآنهاکاهش نمی یابدمگر درمحیطی بارضایت شغلی بالاواین امرمیسرنمی شودجزباجوی سالم همراه بافرهنگی قوی.راههای مقابله باخستگی عاطفی درتعالیم اسلام،توصیه به صبرو خویشتنداری درمقابل حوادث وسختیها،حلم وبردباری درتعامل باافرادوناملایمات،القای حس مسئولیت وتعهدنسبت به همۀ امور،خصوصا درروابط خانوادگی وهمچنین باسفارش فراوان به خویشاوندی وارتباط اجتماعی بامردم واهتمام داشتن به امورمسلمانان،جامعۀ اسلامی رامانندیک خانوادۀ بزرگ فرض کرده که اعضای این خانواده ازحمایتهای عاطفی واجتماعی یکدیگربرخوردارند.علاوه براینهاراههای صحیح برون ریزی عاطفی رادر(ضمن دعا ونیایش به درگاه محبوب بی همتا وبارفتن به زیارتگاههاو توسل به اولیای خدا)به مؤمنان می آموزد،راههایی که علاوه بر برون ریزی عاطفی،موجب تقویت روحی وجبران ضعفها نیزخواهدشد.وبه منظورکاهش استرس شغلی توصیه ها وپیشنهادهایی توسط برخی ازروانشناسان وروانپزشکان وازدیداندیشمندان علوم رفتاری ومدیریت ارائه شده که به برخی ازمهمترین وعمومی ترین آنهااشاره می گردد:
– به یادخدابودن
– توکل به خدابرای انجام هرکاری
– پرداختن به ورزشهای سالم
– صبوروشکیبابودن
– خوردن تغذیۀ سالم
– استفاده ازموسیقی آرام بخش
مدیران وکارکنان درسازمانها می توانند باآگاهی میزان تحمل خود،ازسطح استرس پذیری خودآگاه بشوندوبابکارگیری راهکارهای عملی درجهت افزایش قدرت تحمل وفشارپذیری فردی وسازمانی خودگام برداشته وازاین بابت درراستای سالم سازی محیط وارتقای بهداشت روانی سازمان حرکت کنندتاانرژی هایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی می گردددرجهت ارتقای کمیت وکیفیت وتحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان بکارگرفته شود.
– نتایج کلی فرضیات پژوهش نشان می دهددرمدارس بابالابردن رضایت شغلی وکاهش استرس شغلی وفرسودگی شغلی،کارایی وبهره وری درمدارس بوجود می آید.بنابراین متولیان امرمی توانندتأثیربسزایی برروی این امربگذارندوامیداست گامهای مؤثری دراین خصوص برداشته شود.
منابع و ماخذ
– آتش پور، ح، شفتی، ع.، 1374، شغل و فشار روانی، تهران: منابع فولاد، مجله ی فولاد
شماره ی 10، بهار1374.
– آلیگار، م.، 1379، پیامدهای استرس شغلی در میان معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه.
– احمدی، س.ا، سلطانی، خ، افتخارالسادات.، 1381، بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزش در مقاطع سه‌گانه ی شهر اصفهان، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی.