پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ابعاد توانمندسازی

دانلود پایان نامه

Sig. 000/0
نتایج آزمون فریدمن نشان می‏دهد که از نظر تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داری (p<0>

مقدمه


در این تحقیق به “مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران)” پرداخته شده است که سعی می شود هر یک از سؤالات تحقیق در زیرآورده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گیرد و در پایان پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی و محدودیتهای تحقیق نیز ارائه شده است.

نتایج تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیلی سؤالات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود:
سؤال اصلی تحقیق:
5-2-1- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
نظام آموزشی هر کشوری دارای مجموعه اهداف مختلف و کاربردی است که فرایند آن نظام نیز در راستای محقق ساختن آن اهداف شکل می گیرد. دانش آموزانی که بتوانند به بیشتر اهداف آموزشی تعریف شده خود دست یابند، دانش آموزانی توانمند خوانده می شوند و هدف از اتخاذ برنامه های آموزشی نیز توانمندسازی دانش آموزان می باشد که بتوانند نیروی انسانی جامعه را هرچه کاراتر بار آورند که در این راه روش ها و ابزارهای آموزشی دارای جایگاه ویژه خود می باشند که هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) بوده است که نتایج به دست آمده نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (P<0>سؤال‏های فرعی تحقیق:
5-2-2- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
طبق نظر آگبورو (2000) افراد توانمند احساس معنی دار بودن می کنند . که معنی دار بودن به معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایده ها و استانداردهای فرد می باشد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (p<0>5-2-3- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
اثربخشی‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ فرد به‌ هدفهای‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. به‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ انجام‌ کارهای‌ درست نامید. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد و به عبارت دیگر، کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد که در مورد افراد و کارهای آنها نیز صادق می باشد. افرادی که احساس خوداثربخشی بالایی دارند افرادی می باشند که می‏توانند از پس وظایف خود برآمده و در راستای اهداف مورد نظر خود قدم بردارند. افراد خود اثربخش دارای توان مدیریت خود و محیط می باشند که این مهم می تواند در سنین حساسی مانند سنین مدرسه دچار تغییر و تحولاتی شود و بنابراین استفاده از روش های آموزشی مناسب و ابزارهای آموزشی دقیق مورد توجه ویژه ای قرار می گیرند که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (p<0>5-2-4- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شایستگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
مدارس هوشمند دارای تکنولوژی هایی می باشند که توان تأثیرگذاری بیشتری به آنها می دهد. معمول توانایی های روانی ما تحت تأثیر عوامل بیرونی نیز قرار دارند که توان و کارایی این عوامل می تواند نتایج مفیدی به بار آورد که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شایستگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (P<0>5-2-5- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خودتعیینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خودتعیینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (P<0>5-2-6- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی هایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‏باشند. این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا مسؤلیت ها و نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها و انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری رو به رو شود که استفاده از روش های آموزشی مناسب و به روز می تواند در بهبود سطح آن تأثیر مثبتی داشته باشد که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (P<0>5-2-7- آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه‏ای دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه‏ای دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری (P<0>