پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و احساس خود تعیینی

دانلود پایان نامه

آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
فرضیه های پژوهش
الف)فرضیه اصلی
تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
ب) فرضیه های فرعی
تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شایستگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود تعیینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
تکنولوژی مدارس هوشمند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، 1384: 29).
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود.
الف. متغیرهای مستقل پژوهش
تکنولوژی مدارس هوشمند
ب. متغیر وابسته پژوهش
توانمند سازی دانش آموزان.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف مفهومی
تکنولوژی
تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از “مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند ” (ابتی ، 1989: 103).
معنی داری
معنی داری به معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایده ها و استانداردهای فردی می باشد. به سخن دیگر معنی دار بودن به معنی تناسب بین وظیفه یا شغل فرد با ارزشها، عقاید و رفتار اوست (آگبرو و بنگ ، 2000: 249).
احساس شایستگی