پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری مادام العمر

دانلود پایان نامه

از مهارت های فکر کردن استفاده می کنند.
برای مهارت های یادگیری و فکر کردن ارزش قائل هستند.
علاقه کافی برای استفاده از این مهارت ها را می دانند.
باور دارند که می توانند این مهارت ها را به کار بندند.
می توانند فعالیت های مورد نظر خود را در یک زمان معقول به انجام برسانند.
برای رسیدن به هدف های خود برنامه ریزی می کنند.
بر رفتار و چگونگی پیشرفت خود نظارت می کنند.
نتایج کار خود را در رابطه با هدف های خود و بازخورد حاصل از نظر معلم ارزیابی می کنند.
رویکردشان نسبت به یادگیری و مطالعه یک رویکرد نظام دار است (سیف، 1380).
2-29. پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
از جمله تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع رویکردی است که بوسیله آیزنر و والانس (1979، به نقل از مارش،1384) در پیشینه مطالعاتی برنامه درسی مطرح شده است. این رویکرد مبتنی بر مطالعه ی ” فرایندهای شناختی” است. به این معنی که در برنامه درسی، باید به مهارت های شناختی و کاربردی توجه داشت تا دانش آموزان بتوانند از آنها در قلمرو فکری و علمی خود استفاده کنند. براساس این دیدگاه، رشد و تکامل فرایندهای شناختی از اصلی ترین وظایف مدرسه است. بنابراین کارکردهای مدرسه شامل کمک به دانش آموزان در خصوص ” یادگیری شیوه های یادگیری “( فراشناخت) و فراهم سازی لازم برای تقویت مجموعه توانایی های عقلانی دانش آموزان است ( فتحی واجارگاه، 1384). برخی از مهم ترین اهداف مدرسه از این دیدگاه، گسترش ویژگی های انسانی، نظیر مهارت ها و علایق یادگیری مادام العمر است که مدرسه باید بر پرورش آنها تمرکز داشته باشد( سیلور و همکاران، 1372).
تحقیق دهقان پور و رضوی (1390) درباره تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به مؤلفه های فراشناخت، تنها تحقیق در زمینه پژوهش مورد نظر بوده است و بیشتر تحقیقات مربوط به تحلیل محتوا در زمینه های دیگری می باشند. نتایج این پژوهش وضعیت مطلوبی را در کتاب های درسی علوم تجربی از نظر مؤلفه های فراشناخت نشان داده است.
پژوهش عریضی و عابدی (1382) درباره تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت نشان داده است که در بین کتب دوره ابتدایی بیشترین توجه حسب سازه انگیزه پیشرفت، به ترتیب در کتاب های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی وقرآن سوم و ریاضی پنجم بوده است. بر عکس، کتاب های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم و فارسی چهارم در مقایسه با سایر کتاب های این دوره، به ترتیب کمترین توجه را به سازه انگیزه پیشرفت داشته اند.
پژوهش حسینی نسب و دهقانی( 1387) درباره تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس مهارت های اجتماعی نشان داده است که میزان مهارت های اجتماعی موجود در کتاب تعلیمات اجتماعی مجموعا در حد متوسط و متوسط به پایین بوده و تعداد و درصد مقوله های مهارت اجتماعی در کتاب سال اول بیشتر از سال دوم و سال دوم بیشتر از سال سوم بود. توالی و مداومت از اصول سازماندهی در کتاب فوق الذکر رعایت شده است. تصاویر موجود در زمینه مهارت های اجتماعی در کتاب ها در حد متوسط و در کتاب های اول و دوم بیشتر از کتاب سوم بود.
تحقیق سلیمانپور( 1387) در زمینه تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم دوره ابتدایی بر اساس دیدگاه دیسیپلین رویکرد حل مسئله نشان داده است، رویکرد حل مسئله ای در تدوین محتوای کتب درسی در تمام پایه ها با کمی تفاوت به خوبی رعایت نشده است اما رویکرد ادراکی در محتوای علوم تجربی ابتدایی در وضعیت مطلوب تری قرار داشته است.
پژوهش عابدی (1386) در بررسی محتوای درسی دینی و معارف اسلامی دوره های تحصیلی ضمن بررسی متون درسی و سوالات و تصاویر موجود در کتب درسی اشاره می کند که نتایج تحقیق فراگیران را به تحلیل و تفسیر هدایت نمی کند و فراگیران بیشتر به سوی حفظ مطالب و تا حدودی درک مطالب هدایت می شوند.
تحقیق رضاپور (1378) درباره بررسی تحلیلی و تطبیقی کتاب های درسی پایه سوم ابتدایی با عوامل خلاقیت نشان داده است که برخی از کتب بیش از حد بر یادگیری هایی که جنبه حفظی و سطحی دارد تأکید می کنند و در بعضی از سطوح اعمال ذهنی تفاوت فاحش و در بعضی از سطوح دیگر تفاوت مختصری موجود است. در سطح تفکر همگرا کتاب دینی پایین تر از کتب دیگر است. درسطح تفکر ارزشیاب کتاب علوم تجربی و علوم اجتماعی حرفی برای گفتن ندارند. درسطح تفکر واگرا یا خلاقیت کتب تفاوت بارزی نسبت به یکدیگر نشان دادند. در این سطح کتب، فارسی و اجتماعی بهتر از کتب علوم و دینی است.
تحقیق بشاورد (1379) در مورد تأثیر آموزش های فراشناختی به عملکرد حل مسأله ریاضی، نتایج زیر حاصل شد: آموزش راهبردهای فراشناختی باعث بهبود عملکرد حل مسأله در دانش آموزان می شود و دیگر اینکه بین دو جنس دختر و پسر در حل مسأله ریاضی تفاوتی وجود ندارد.
تحقیق سالاری فر و پاکدامن (1388) در مورد نقش مؤلفه های فراشناختی در عملکرد تحصیلی، به این نتیجه دست یافته است: چون حالت فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد، بنابراین آموزش مؤلفه های حالت فراشناختی می تواند در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد.
پژوهش عطار خامنه و سیف (1388) با عنوان تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، که بین دوگروه آزمایش و کنترل اجرا شد، نتایج پس آزمون انگیزش پیشرفت
نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد و در این مقایسه نمره گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است.