پیشگیری اجتماعی از جرم و پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

19- رضایی راد، تقی زاده، نوروزی، مجید، نادر ، محمود؛( 1386)تأثیر نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران بزرگ در محلات دارای نگهبان محله، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره چهارم، پائیز.
20-زینالی، حمزه،( 1381)پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره ششم.
21-ستار ،پروین ؛(1386)پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره هشتم و نهم.
22-شاکری، ابوالحسن، (1382)، قوه فضاییه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم،تهران.
23-شاو، مارگارت؛( 1386)پلیس- مدارس و پیشگیری از جرم، ترجمه : محمدنسل، غلامرضا ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره سوم، تابستان.
24-شرافتی پور، جعفر،(1388 ) عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردم در حوزه امنیت عمومی با تکیه بر نقش پلیس، فصلنامه مطالعات اجتماعی، تهران.
25-شیری، عباس،( 1386) نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم، بهار.
26-عبدالرحمانی، رضا؛(1383)پلیس اجتماع محور و امنیت محله‌ایی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، تهران.
27-عبدالرحمانی، رضا،(1388)جایگاه پلیس اجتماع محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، تهران.
28-عبدی، توحید،(1383)تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم.
29- عبدی، نرگس(1386)پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره هشتم و نهم، زمستان وبهار.
30- علی نژاد، منوچهر(1386) تبیین جامعه شناختی امنیت عمومی، مشارکت مردمی و محله گرایی، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره هشتم و نهم، تهران، زمستان وبهار.
31- علی نژاد، منوچهر(1387) رویکردهای نظری به مسئله پیشگیری از جرم فصلنامه امنیت و نظم، شماره چهارم، سال اول، زمستان.
32- فدائی شهری، غلامرضا،(1385 ) نقش پلیس مکتبی در کنترل و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال اول، شماره اول، زمستان.
33- فرجی ها، محمد وهمکاران،(1386) بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم و ساختار و سازمان پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره چهارم، پاییز.
34– فلیستر، دان واف هنزل من،(1383)پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا، ترجمه: بختیاری، حسین و علیزاده ،لیلا ، فصلنامه امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا،تهران.
35- فهیمی،شیما،(1389)، پلیس محلی و پیشگیری از جرم،پایان نامه کارشناسی ارشد،قم.
36- قربان حسینی، علی اصغر ؛(1377)احساس امنیت، ماهنامه امنیت، سال دوم، شماره چهارم، تهران.
37-کاتوزیان، محمد علی همایون( 1374)اقتصاد سیاسی در ایران، ترجمه: نفیسی، محمدرضا و عزیزی، کامبیز ، انتشارات مرکز، چاپ هفتم.
38- کلانتری، محسن(1386 )، شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز، فصلنامه مطالعات شهری پیشگیری از جرم، شماره دوم، سال دوم، بهار.
39-کی‌نیا، مهدی،(1376) مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد نخست،تهران .
40- کی نیا، مهدی،، (1345) علوم جنایی ،جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
41-گرنی، الیور(1371) ،هیتی‌ها، ترجمه: بهزادی، رقیه ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
42-گسن، ریموند(1377)روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه: نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19- 20 ، تهران.