پیش بینی بحران مالی و نرخ بازده دارایی ها

دانلود پایان نامه
با توجه به اینکه نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری، نسبت های اهرمی و نسبت های مالی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد پیشنهاد می شود شرکت ها به این شاخص ها اهمیت ویژه ای داده و به صورت دوره ای با دقت و توجه زیاد محاسبه و در پیش بینی های بحران کسب و کار خود استفاده نمایند.

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود موارد زیر در تحقیقات آتی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد:
با توجه به اینکه ورشکستگی به عنوان مشمولیت ماده 141 قانون تجارت یک مفهوم مبتنی بر سودآوری است، توصیه می شود تحقیق حاضر با نسبت های مالی سودآوری بیشتری تکرار شود.
هر چند این تحقیق توانست مدل معنی داری را برای دسته‌بندی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایجاد کند، لیکن به‌دلیل محدودیت جامعه مورد نظر نمی‌توان آنها را در سطح کل بازار بورس به‌کار برد. لذا پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده براساس الگوهای ارائه شده، مدلهای مشابهی در سطح کل بازار بورس و به تفکیک صنایع نیز برآورد شود. این امر مستلزم در دست داشتن اطلاعات کافی و جامع است که البته نبود آن به‌عنوان یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این زمینه شمرده می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود دامنه‌ای وسیعتر از متغیرهای مالی به‌عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده برای برازش چنان مدل هایی به‌کار رود، هرچند این امر به سبب کمبود داده‌های در دسترس با مشکلاتی رو به‌روست.
این تحقیق را می توان با استفاده از مدل های پیش بینی به روش تحلیل ممیز و رشته های عصبی نیز بررسی کرد و عملکرد آنها را باهم مقایسه نمود.
5ـ5ـ محدودیت های تحقیق
پژوهش حاضر همانند دیگر پژوهشهای علوم با محدودیت هایی روبرو بوده است که عبارتند از:
ـ عدم دستیابی به آمار و اطلاعات و دقیق برخی از متغیرهای مورد مطالعه.
منابع
ابونوری، اسمعیل، عرفانی، علیرضا(1385)، «پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73، صص191ـ167.
اسکوئی(1388)، «دلایل ایجاد بحران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره 1.
اسماعیل پور، مجید (1380). «راهنمایی سرمایه گذاری در بورس، تجزیه و تحلیل صورت های مالی»، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
اصغری، جعفر(1385)، « مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی((EVA) و نرخ بازده دارایی ها(ROA) در راستای ارزیابی عملکرد شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
اعتمادی، حسین ، باباجانی، جعفر، آذر، عادل، دیانتی دیلمی، زهرا(1388)، «تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15 ،صص85ـ59.
الوانی، سیدمهدی(1385)، «مدیر بحران آفرین»، مجله کنترولر، سال اول شماره های3 و 4.
باقری، بهروز و عموری ،مهدی(1388)، «شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات»، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم.
بهرامفر، نقی و مهرانی، ساسان وغیور، فرزاد(1384)، «بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴٠.
پورحیدری، امید وکوپایی،مهدی(1389)، «پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی»، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، صص33 ـ46.
تقوی، مهدی(1381)، « مدیریت مالی1 »، انتشارات درسنامه.
تقوی، مهدی، پورعلی، محمدرضا(1389)، «بررسی و تحلیل نسبت های مالی در تشخیص سطوح مختلف سلامت مالی واحدهای تولیدی ایران»، مجله مطالعات مالی ، شماره هشتم، صص51ـ23.
چارلز پی جونز (2006)، «مدیریت سرمایه گذاری»، تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، نگاه دانش، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، 1388.
حساس یگانه یحیی، و احمد خالقی بایگی(1383)، «فاصله انتظارتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبارده ی حسابرسان مستقل، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره35 .
خواجوی، شکراله و غیوری مقدم،علی وغفاری،محمد جواد(1389)، «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت های مالی»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 60 ، صص 41 تا 56.
راعی،رضا و فلاح پور،سعید(1387)، «کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پی شبینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی»، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 53 ، صص 17ـ 34.