چارلز هورتون کولی و وسیله ارتباطی

دانلود پایان نامه
3- توانایی مشارکت در گفتگوی شخصی با دیگران: همان طور که با دیگران گفتگو می‌کنیم و ارتباط برقرار می نماییم می توانیم با خود هم ارتباط برقرار سازیم و ارتباطی را در درون خودمان داشته باشیم.
4- احساس رضایت یا تشویق یا احساس نارضایتی و تنبیه: مانند همان مورد اول می‌توانیم خودمان را در درون خودمان نقد کنیم و احساس رضایت یا نارضایتی داشته باشیم.
مید دو شخصیت را برای انسان در نظر می گیرد، خود، دارای دو عنصر بنیادی است:
1- من یا من فاعلی
در من یا به من- من مفعولی!
من فاعلی:شخصیت پیش بینی ناپذیر یا همان شخصیت نخبه ها و روباهان است.
من مفعولی: شخصیتی که از انسان انتظار می رود داشته باشد! دیگری تعمیم یافته ای در ذهن دیگران شخصیت محافظه کارانه است.
جامعه: جامعه از ترکیب تک تک افراد و خودهای مختلفی است که براساس کنش متقابل شکل گرفته اند.شباهت با تعریف ساختار کلان دورکیم ،ولی تفاوت در الگوی کنش متقابل است.
اجتماعی شدن: در فرایند شکل گیری خود است که مید معتقد به اجتماعی شدن و تکامل شخصیت اجتماعی و فرهنگ پذیری است تک تک افراد جامعه هنگامی که نسبت به اجتماعی شدن خودشان اقدام می کنند ابتدا شخصیتی رامی بایست در درون خودشان حس بکنند و بوجود آورند که یک شخصیت اجتماعی است که در بحث استفاده از نماد این شخصیت به عنوان یک وسیله ارتباطی روی آن تأکید می کنند و در نهایت به بحث فرهنگ پذیری این شخصیت اجتماعی می پردازد.در بحث اجتماعی شدن به فرایند نقش داشتن و دیگر تعمیم یافته تأکید می کند.
نقش داشتن: ما سمت و نقش هایی که در جامعه با تلاشی که داریم یا شخصیت اجتماعی که پیدا می کنیم و یا نوع فرهنگ پذیری این سمت ها و نقش ها را دریافت می‌کنیم.در برابر این سمت ها و نقش هاست که دیگری تعمیم یافته ما شکل می گیرد.و در مقابل این دیگری تعمیم یافته و نقش داشتن است که فرایند اجتماعی شدن شکل می گیرد و حرکت خودش را به جلو انجام می دهد.
2-5-4-4 مراحل اجتماعی با توجه به متغیر زمان:
1- مرحله اول! مرحله نمایشی(از بدو تولد تا 3 سالگی)
2- مرحله دوم! مرحله بازی های ساده(از 3 سالگی تا 13 سالگی)
3- مرحله سوم! مرحله بازی های پیچیده(از13سالگی تا اواخر عمر)
در این دوره است که دیگری تعمیم یافته شکل می گیرد، دیگری تعمیم یافته ای که هم انسان از دیگران دارد و هم دیگران از انسان دارند.نقش هایی که انسان دریافت می کند و دیگران هم انتظاراتی دارند و انسان هم خودش از انتظارات دیگران مطلع است و بحث مسئولیت ها در برابر این نقش ها مطرح می شود.
چارلز هورتون کولی:
معتقد است جامعه مجزا از افراد نیست و شخصیت فرد براساس رویکردی که با دیگران دارد، هم تعیین می شود و هم عوض می شود در نتیجه شخصیت خودمان را طوری تنظیم می کنیم که از ما انتظار می رود و براساس کنش و واکنش دیگران نسبت به ما باعث شکل گیری شخصیت ما می شود.
1- این مطلب را در مفهوم آیینه سان مطرح می کند! یعنی ارزیابی دیگران از شخصیت ما باعث ساخته و پرداخته شدن شخصیت ما می شود
2- و ما خودمان را با ارزیابی که دیگران از ما انجام می دهند وفق می دهیم و در پیامد این موضوع از نظر کولی ذهن یک پدیده اجتماعی است علت آن همین پویا بودن کنش اجتماعی است.
3- که با تعیین قلمروهای مشخص و عکس العمل هایی که دیگران نسبت به شخصیت ما انجام می دهند و این شخصیت برگرفته از فکر و ذهن ما است درنتیجه ذهن ما در یک کنش اجتماعی است که شکل می گیرد.
خود آیینه سان را کولی براساس3 مرحله تقسیم کرده:
1- تصور حضور ما برای سایر اشخاص! تصوری که دیگران از وجود ما دریک مکان یا به صورت ذهنی یا فیزیکی دارند.