چشم انداز و خانه داری

دانلود پایان نامه

ـ صندلی با چوب روسی
ـ دمبل با وزنههای مختلف
ـ آینههای دیواری
ـ پلکان متحرک
و وسائل مورد نیاز بر اساس خواستههای طرح.
4-9-13 اتاق استراحت:
Rest Room
این اطاق جهت استراحت افراد بعد از عملیات آبدرمانی بوده و شامل صندلیهای استراحت ( نوع بزرگ قابل تنظیم ) میباشد.
4-10 هسته اصلی:
بررسی فضاهای مورد نیاز مجموعه:
4-10-1 اتاق خوابها:
طراحی اتاق خوابها در مجموعه هتل از ارکان اساسی است. یک ارتباط درست، مناسب وراحت برای مسافر در بین فضاهای مجموعه میتواند تاثیر فراوان و مثبتی روی شخص داشته باشد.
بطور کلی فضای کل طبقات هتل را میتوان در زیر مشاهده کرد:
4-10-1-1 اتاقهای خواب:
اتاقهای این قسمت شامل: دو نفره، کینگ، سوئیت، سوئیت بزرگ میباشد. بعضی از این اتاقها دارای بالکن اختصاصی میباشند و در بعضی از آنها درب ارتباطی وجود دارد که در مواقع لزوم بتوان از اتاقهای مرتبط استفاده نمود. معمولا درصد تخصیص تعداد اتاقهای فوق نسبت به کل بشرح زیر است: دو نفره 80%، کینگ 8%، سوئیت 10% وسوئیت بزرگ 2%.
اتاق معلولین بایستی دارای سرویس بهداشتی و حمام مخصوص این افراد باشد بطور معمول از هر 25 عدد، یک اتاق بایستی دارای سرویس بهداشتی وحمام مخصوص این افراد باشد. در این طبقات اختلاف سطح و پله نبایستی طراحی شود تا شخص معمول از آسانسور تا فضای اتاق خواب را با آسودگی طی نماید.
4-10-1-2 کریدور اصلی:
این راهرو نقش مهمی در جابجایی و هدایت مسافر دارد. رابط اصلی هال ورودی، آسانسورهای مسافرین، بخش خدماتی و خانه داری با اتاق خوابها و هدایت کننده افراد به سمت پلههای فرار در موارد اظطراری است.
تناسب در طراحی و ایجاد نورگیر و منظر در این کریدور نقش زیادی در روحیه مسافر هنگام تردد در این طبقات را دارد.
در دو طبقه اول اتاق خوابها در دو طرف کریدور اتاق داریم اما از طبقه سوم به بالا یک طرف اتاق میباشد و منظر چشم انداز زیبای سایت طبیعی شهر و رشته کوه سبلان در طرف دیگر جلوه خاصی به این طبقات میدهد.
4-10-1-3 هال ورودی آسانسورها:
فضایی برای عدم ایجاد تراکم در جلو اسانسورها و دعوت کننده اصلی افراد جهت تشخیص محل بالابرها. بهتر است طراحی این فضا نیز توام با استفاده از نور و منظر باشد.
4-10-1-4 .نشیمن:
ایجاد فضاهایی جهت مکث و نشیمنهای خصوصی در طول بلند کریدور میتواند جذابیت و زیبایی خاصی به این طبقات دهد.