کارآزمایی بالینی و دانشکده پرستاری

دانلود پایان نامه

15 – 3 فلوچارت کارآزمایی بالینی

فلوچارت کارآزمایی بالینی مطالعه


16 – 3 ملاحظات اخلاقی
تصویب پروپوزال در شورای گروه، دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه
اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه
به ثبت رساندن پروپوزال در سایت IRCT
گرفتن معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و تحویل آن به ریاست بیمارستان بیست و نه بهمن تبریز و اخذ اجازه
معرفی به ریاست بیمارستان بیست و نه بهمن تبریز و اخذ اجازه جهت انجام پژوهش در آن مرکز
معرفی پژوهشگر به واحدهای مورد پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
محرمانه بودن اطلاعات با درج نکردن نام و نام خانوادگی واحدهای مورد پژوهش در چک لیست‌ها
گرفتن رضایت آگاهانه از والدین نوزادان جهت شرکت در پژوهش
محترم شمردن حق کناره گیری واحدهای مورد پژوهش در هر مرحله از تحقیق
رعایت اصول اخلاقی در استفاده از سایر منابع و تحقیقات

فصل چهارم: یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از این پژوهش پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آماری در پانزده جدول و هفت نمودار خلاصه شده که به شرح زیر میباشد:
اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و درصدی برخی از متغیرهای دموگرافیک نوزادان شرکت کننده در مطالعه به تفکیک گروه های مورد مطالعه در جدول شماره 1- 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی برخی از متغیرهای دموگرافیک نوزادان به تفکیک گروههای مورد مطالعه در جدول شماره 2- 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد نوزادان قبل از جایگذاری لوله بینی ـ معدی در گروههای مورد مطالعه در جدول شماره 3 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی در گروههای مورد مطالعه در جدول شماره 4 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد بعد از جایگذاری لوله بینی ـ معدی در گروههای مورد مطالعه در جدول شماره 5 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی نمره درد در جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش قنداق کردن در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف ارزیابی مربوط به هدف اول در جدول شماره 6 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی درد در جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش ساکارز خوراکی در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف ارزیابی مربوط به هدف دوم در جدول شماره 7 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی نمره درد در جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش روتین در سه گروه مورد مطالعه در زمانهای مختلف ارزیابی مربوط به هدف سوم در جدول شماره 8 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به مقایسه آمار توصیفی نمره درد در جایگذاری لوله بینی ـ معدی دو دقیقه قبل از سه اقدام (ساکارز ـ قنداق ـ روتین) به تفکیک گروههای مورد مطالعه مربوط به هدف چهارم در جدول شماره 9 – 4 آورده شده است.
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی نمره درد در جایگذاری لوله بینی ـ معدی حین سه اقدام (ساکارز ـ قنداق ـ روتین) به تفکیک گروههای مورد مطالعه مربوط به هدف چهارم در جدول شماره 10 – 4 آورده شده است.