کارآزمایی بالینی و رضایت آگاهانه

دانلود پایان نامه

اگر در این تحقیق مشخص شود که روش های غیر دارویی تسکین درد موجب کاهش درد نوزاد بر اساس ابزار سنجش درد شود، در بخش نوزادان به طور متداول مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا از مشکلاتی مانند تنفر از لمس، مشکلات تغذیه ای، نقص در تعامل با والدین و نقص در رشد نوزاد در دوره شیر خوارگی پیش گیری شود؛ همچنین زمینه ایجاد تحقیقات دیگر جهت کاهش درد در سایر رویه های درمانی را برای سایر نوزادان در اینده فراهم خواهد کرد.
آیا خطر ویا عوارض احتمالی نیز در کار خواهد بود؟ ( اگر بلی چه تضمینی داده می شود؟)
روش های تسکین درد غیر دارویی جزء برنامه تکاملی نوزادان است و هیچ گونه عوارض جانبی را در بر نخواهد داشت

آیا شرکت من در این مطالعه محرمانه خواهد ماند؟
شرکت نوزاد شما در این مطالعه و اطلاعات / داده هایی که شما در اختیار ما می گذارید، کاملا” محرمانه باقی خواهد ماند. یک شماره و یا کد شناسایی در طول مطالعه برای هر یک از شرکت کنندگان اختصاص یافته و تمام داده ها ناشناخته باقی خواهند ماند. در موردداده ها مطابق با قوانین مراقبت از داده ها در ایران که محرمانه بودن آنها را تضمین می کند عمل خواهد شد.
اگر بخواهم شرکت کنم چه کاری باید انجام دهم؟
اگر با شرکت نوزادتان در این مطالعه موافقت کنید، لازم است فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نموده و به محققین برگردانید. لطفا” این برگ حاوی اطلاعات را برای خود نگهدارید. اگر تصمیم به عدم شرکت در این تحقیق گرفتید، هر زمانی مجاز هستید از این تحقیق کناره گیری کنید بدون اینکه دلیلی برای ما اقامه نمائید.
در این بخش به طورخلاصه توضیحی درمورد نحوه مشارکت و نقش مشارکت کننده در تحقیق داده شود:
اگر نوزاد شما در این مطالعه شرکت کند جهت کاهش درد ناشی از جایگذاری لوله بینی ـ معدی، قنداق شده و به او قند خوراکی داده میشود و با مانیتورینگ دقیق قلبی – تنفسی برایش لوله بینی ـ معدی گذاشته می شود.
اگر شما سوالی دارید و یا اینکه مایل به اطلاعات بیشتری هستید، لطفا با شمسی سلیمی/ شماره تلفن: Email:[email protected] تماس بگیرید.
رضایت آگاهانه
کد / شماره مطالعاتی:
عنوان تحقیق: مقایسه تاثیر دو روش روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی درنوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع
لطفا” علامت گذاری کنید:
1- من تائید می کنم که برگ اطلاعات مشارکت کننده به تاریخ / / را برای انجام تحقیق فوق خوانده و فهمیده ام و این فرصت برای من داده شده که سوالات مورد نظرم را بپرسم. بله خیر
2- من میدانم که شرکت من در این تحقیق داوطلبانه است. من همچنین می دانم که من هر زمانی که بخواهم می توانم از تحقیق کنار بکشم بدون اینکه ملزم به ارائه دلیل باشم. بله خیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موقعیت جغرافیایی و امپراطوری عثمانی

3- من موافقت می کنم که در مطالعه/ تحقیق فوق شرکت نمایم. بله خیر
نام مشارکت کننده : تاریخ: امضاء
نام محقق: شمسی سلیمی تاریخ: امضاء

Tabrize University of Medical Sciences
Nursing and Midwifery Faculty
Dissertation:
For The Degree Master of Sciences in Neonatal Intensive Care Nursing