کارآزمایی بالینی و روشهای دارویی

دانلود پایان نامه

3 – 1 هدف کلی پژوهش
مقایسه تاثیر دو روش روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی درنوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع
4 – 1 اهداف اختصاصی پژوهش
تعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در روش قنداق کردن در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی
تعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در روش ساکاروز خوراکی در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی
تعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در نوزادان نارس در روش روتین در زمانهای مختلف ارزیابی
مقایسه میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در روشهای فوق در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی
5 – 1 فرضیات پژوهش
میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در روش قنداق کردن در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی متفاوت است.
میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در روش ساکاروز خوراکی در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی متفاوت است.
میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی ـ معدی در نوزادان نارس در روش روتین در زمانهای مختلف ارزیابی متفاوت است.
تاثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس متفاوت است.
6 – 1 پیش فرض های پژوهش
در هفته 26 حاملگی نوزادان قادر به درک درد هستند (7 ) .
جایگذاری لوله بینی ـ معدی در نوزادان دردناک است (5 ) .
درد در نوزادان به صورت تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری بروز می کند (19 ) .
درک درد در نوزادان نارس بیشتر از شیرخواران، کودکان و بزرگسالان است (4 ) .
جهت تسکین درد از روشهای دارویی و غیر دارویی می توان استفاده کرد (19 ) .
درد در نوزادان به وسیله ابزار PIPP قابل سنجش است (12 ) .
ابزار PIPP یک ابزار استاندارد و دارای روایی و پایایی میباشد (20 ) .
7 – 1 اهداف کاربردی پژوهش
در صورت موثر بودن روش های فوق در تسکین درد نوزادان نارس می توان پرستاران را ترویج به استفاده از موثرترین روش برای کاهش درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی نمود.
8 – 1 تعریف واژه های اختصاصی
1. درد
تعریف نظری: موسسه بین المللی مطالعه بر روی درد، درد را به عنوان حس ناخوشایند و تجربه عاطفی در ارتباط با آسیب بافتی بالقوه و یا واقعی بیان میکند و یا آن را در واژه ای به نام آسیب بیان می کند (19 ) .
تعریف عملیاتی: باتوجه معیار و نمایه درد نوزادان نارس یا premature infant pain profile (PIPP) که توسط Stevens و همکاران در سال 1996 تدوین شد، اندازه گرفته میشود، این ابزار به طور ویژه برای سنجش پروسیجر های دردناک ساخته شده است و دارای 7 ایتم 4 نمره ای که شامل سن حاملگی (3-0)، حالت های رفتاری (3-0)، ضربان قلب (3-0)، اشباع اکسیژن خون شریانی (3-0)، برامدگی ابرو ها (3-0)، فشردن چشم (3-0) و شیار افتادن در طول خط خنده (3-0) می باشد. نمره 7 تا 12 بر دردهای متوسط دلالت دارد که در این حالت روش های تسکین غیر دارویی برای نوزاد مفید می باشد. نمره های بیشتر از 12 بر درد متوسط تا شدید دلالت دارد که غالباً نیاز به اقدامات دارویی دارند (20 ) .
2. نوزاد نارس