کارت امتیازی متوازن و مشارکت کارکنان

دانلود پایان نامه

3. اندازه های مالی و غیر مالی
4. اعلام استراتژی های بنگاه اقتصادی به کارکنان
2 ـ 10 ـ 7 ـ 1. عملکرد در سطح واحد تجاری
چون که عملیات اغلب شرکت ها در بازارهای متفاوت با تولیدات مختلف به طور همزمان می باشد. ممکن است استراتژی های اتخاذ شده آن ها وابسته به محیط رقابتی با ظرفیت های ویژه واحد تجاری باشد. بر این اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن موجب شناسایی عناصر پیشبرد استراتژی های متخذه از سوی بنگاه می باشد.
2 ـ 10 -7ـ 2. رابطه های علت و معلولی
موقعی که کارت امتیازی متوازن بنگاه اقتصادی طراحی شد مدیریت ، استراتژی های سازمان را برای هر قسمت تعریف میکند و همزمان ارزش های اصلی نیز مشخص می شود و کارت امتیازی متوازن خود عوامل موقعیت اندازه گیری استراتژی ها را شناسایی می کند یعنی رابطه علت و معلولی آن ها را کشف و ارائه میکند.
این رابطه علت و معلولی بین شاخص های پیشرو و سطح اولیه و میانی و شاخص های تابع است به طوری که این شاخص در برگیرنده سنجش و پیشرفت و موفقیت و همچنین عدم موفقیت با تاکید بر محیط بیرونی و درونی شرکت می باشد.
شاخص های پیرو نشان دهنده میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشندو شاخص های پیرو یا تابع نتایج شاخص های پیشرو را نشان می دهد.
عوامل مثبت در معیارهای مالی
اندازه های کلیدی عملکرد
بکارگیری عناصر و منابع واحد تجاری
شاخص های تابع
شاخص های پیشرو در سطح میانی
شاخص های پیشرو در سطح اول
شکل2- 4:شاخص های پیشرو(گودرزی ،1383،ص36)
2 ـ 10 ـ 7 ـ 3. اندازه های مالی وغیر مالی
اندازه های مالی شامل فروش، بازده سرمایه و امثالهم است. اندازه های غیر مالی نیز شامل کیفیت محصول، خوش بینی مشتری، انگیزش و آمادگی در کارکنان، سرعت و زمان، رضایت مشتری و همچنین سهم بازار
2 ـ 10 ـ 7 ـ 4. اعلام استراتژی های بنگاه به کارکنان
این مورد به کارکنان در جهت روند استراتژی و مقدار پیشرفت استراتژی آگاهی می دهد. مشارکت کارکنان در استقرار سیستم کارت امتیازی متوازن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا هدف های شرکت به کمک کارکنان به دست می آیدو این سیستم به امتیازات و هدف های قسمت های مختلف شرکت توجه داردو قسمت ها، معیارهای اصلی عملکرد وعوامل اصلی موفقیت را بهتر می شناسد، در نتیجه آنان برای تعیین معیارها مربوط به قسمت بهترین موقعیت را دارند وکارکنان هر قسمت در جلسات دوره ای معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد را تحلیل می کند. (گودرزی 1383، ص 36)
2 ـ 11 . فرایندهای کارت امتیازی متوازن
مدیران با به کاربردن روش کارت امتیازی متوزان، دیگر صرفاً بر معیارهای مالی کوتاه مدت به عنوان تنها ملاک سنجش عملکرد شرکت تکیه نمی کنند بلکه روش کارت امتیازی متوازن این امکان را به مدیران می دهد تا از طریق چهار فرایند مدیریتی جدید چه به صورت منفرد و یا متعامل با یکدیگر، اهداف بلند مدت و راهبردی را با اقدامات کوتاه مدت مرتبط سازند، این چهار فرایند عبارتند از: (نجفی حقی، 1383، ص 35)
فرایند اول : ترجمه چشم انداز
فرایند دوم : برقراری ارتباط و پیوند
فرایند سوم : برنامه ریزی کسب و کار
فرایند چهارم : بازخورد و یادگیری