کارت امتیازی متوازن و موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه

ترجمه چشم انداز
*روشن سازی چشم انداز
*نیل به وفاق جمعی

انتقال و پیوند دادن
*انتقال دادن و اموزاندن
*تعیین اهداف
*پیوند دادن پاداش و معیار های عملکرد
بازخورد و یادگیری
*تبیین چشم انداز مشترک
*تامین بازخورد راهبردی
*تسهیل و بازبینی
برنامه ریزی کسب و کار
*تعیین هدف های عملیاتی
*همسو سازس ابتکار های راهبردی
*تخصیص منابع
*تعیین نصاب ها
شکل2- 5: چهار فرایند مدیریتی کارت امتیازی متوازن(قدمی ،1386،ص93)
2 ـ 12 . اهمیت کارت امتیازی متوازن و نقش آن در سازمان
امروزه سازمان ها از سویی به منظور ایجاد قابلیت رقابتی بلند مدت تحت فشار هستند و از سویی دیگر به دلیل برخی از محدودیت های قانونی نمی توانند مدل سنتی حسابداری مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی را که نگاهشان به گذشته است کنار بگذارندبه طوری که وجود این نیروهای متضاد با یکدیگر ایده جدیدی را در درون خودبکار می گیرد. اما معیارهای مالی تنها حکایت گذشته سازمان ها را بازگو میکنند و این برای کمپانی های عصر صنعتی کافی به نظر می رسید زیرا در آن زمان سرمایه گذاری در قابلیت های بلند مدت و روابط مشتری برای موفقیت ضروری به نظر نمی رسید.
اما کمپانی عصر اطلاعات نمی توانند صرفاً با بهره گیری از معیارهای مالی به هدایت و ارزیابی مسیری که برای خلق ارزش های آنی از طریق سرمایه گذاری روی مشتریان، عرضه کنندگان، فرایندها، تکنولوژی و نوآوری لازم است، بپردازد. (عالمی و منصوری، 1384 ، ص 18)
2 ـ13 . موفقیت سازمان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
سازمان هایی که کارت امتیازی را پیاده کرده اند توانستند موانع را از بین برده و زمینه هایی که دیگران نتوانستند موفقیت کسب کنند، موفق شدند تمامی این سازمان ها سه علل زیر را از مهم ترین علل توفیق خود می دانند:
الف) استراتژی : استراتژی را مرکز و کانون برنامه سازمانی خود سازید. روش کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم کرد که برای نخستین بار، سازمان ها بتوانند استراتژی های خود را تشریح کرده و در سطح سازمان انتقال دهند به نحوی که فهمیده شوند و بر اساس آن ها عمل شود.
ب ) تمرکز (محوریت) : تاثیر فوق العاده بر استراتژی بگذارید. یعنی سازمانی استراتژی محور بوجود آوری با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن به عنوان یک ابزار “ناوبری” همه ی منابع و فعالیت های سازمان با استراتژی آن همسو گردانید.
ج) سازمان : همه کارکنان را برای عملکمرد که اساساً متفاوت است بسیج کنید. روش کارت امتیازی متوازن فرهنگ و ساختار جدید جهت ارتباطات سازمان بین واحدهای کسب و کار (صف) و واحدهای پشتیبانی (ستاد) و یکایک کارکنان ایجاد کرد و با بهره گیری از استراتژی کارکنان خود را در سطوح سازمان جابجا کنید. (بختیاری، 1386، ص 17)