کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

کارت امتیازی متوازن

بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشكده مديريت هاروارد  انجام شد.نورتون و كاپلان پیشنهاد کردند که مدیران به سیستم اندازه گیری چه بعدی برای رهنمود خط مشی گذاری نیاز دارند و رویکرد کارت امتیاز متوازن رابرای ارزیابی عملکرد مطرح کردنددر واقع این اولین بار بود که شرکتها به اندازه گیری همزمان عوامل مالی و غیر مالی تشویق شدند.این رویکرد ؛ دیدگاه ها یا چشم اندازهای مشتری –  فرآیندهای داخلی –   یادگیری ورشد- مالی و نحوه ارتباط آنها را دریک سیستم بهم پیوسته و سامان مند در نظر می گیرد.اگرچه مفهوم کارت امتیازی متوازن قبل از مفهوم سرمايه فكري مطرح شد اما ایده کارت امتیازی متوازن و اندازه گیری سرمايه فكري  می توانند با روشهای و راههای  مختلف ؛ به یک هدف نائل شوند.هرچند که در کارت امتیازی متوازن  کارکند به عنوان یکی از موارد ناچیز و بی اهمیت در نظر گرفته شده است و اهمین مدیریت دانش را به عنوان یکی از عوامل حیاتی ساز موفقیت برای یک موجودیت اقتصادی نادیده گرفته شده است.به هرحال کارت امتیازی متوازن نقش مکملی مهمی در ایجاد توازن و تعادل در دیدگاه های سنتی دارد چونکه دیدگاه ها و معیارهای مالی را نیزاضافه می کند. باید این نکته را نیز افزود که در کارت امتازیمتوازن بیشنر به دیدگاه مشتری و مالی  تاکید می شود.

سرمايه فكري

سرمايه فكري به عنوان یک مفهوم در دهه 90 معروف شد و شدت علاقه به آن روز به روز بیشتر شدو اولین توجه و علاقه به آن از جانب شرکتها صنعت بیمه سوئد بود.ادوينسون و مالونه ؛ یک مدل گزارش دهی پویا وکل گرایی سرمايه فكري را بنام هدايتگر سرمايه هاي فكري اسكانديا [1]  ارائه کردند. بر طبق این مدل ؛ سرمايه فكري به دو سرمایه ساختاری و انسانی طبقه بندی می شود.این طبقه بندی ازسرمايه فكري  بنام درخت تمایز ارزش معروف شد. .

. در حال حاضر بیساری از شرکتها از این شمای ارزشی برای اندازه گیری فرآیندهای حق امتیاز و تحقيق و توسعه و نمایش پولی آن در ترازنامه استفاده می کنند. این شاخص بسیاری از اجزای  سرمايه فكري مانند فرهنگ و یادگیری سازمانی و خلاقیت کارکنان را که نقش مهمی در ایجاد ارزش داردرا نادیده می گیردو علاوه بر این بیساری از مفروضات آن ؛ غلط است  و بنابراین یابد گفت که بسیاری از موارد آن نیاز به اصلاح و ساده سازی دارد.(Chen etal. , 2004)

كانن[2] و همکارانش ؛ سیستم های موجود اندازه گیری  سرمايه فكري  را به 4 دسته کلی طبقه بندی کرده اند:

  1. سیستم اندازه گیری مالی
  2. سیستم اندازه گیری ادراکی
  3. سیستم اندازه گیری فرآیندی
  4. و سایر سیستم های اندازه گیری

و ضمن بیان تفاوتها و مزایای و معایب این 4 دسته سیستم های اندازه گیری ؛ یک سیستم اندازه گیری یکپارچه و منسجمی از 4 تا دسته سیستم های اندازه گیری سرمايه فكري  را ارائه می کنند.(Kannan etal.,2004)

 

[1] -IC Skandia Navigator

[2] -Kannan

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران