کارشناسی ارشد و پرستاران شاغل

دانلود پایان نامه

امروزه به دلیل پیشرفتهای حاصل شده در درمان نازایی، تولد نوزادان نارس بیش از پیش افزایش یافته است که موجب بستری این نوزادان در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و قرار گرفتن در معرض پروسیجرهای تهاجمی که جهت حفظ بقاء آنان لازم است می گردد. از طرفی افزایش آگاهیهای والدین نیز سبب درخواست بیشتر برای حفظ و زنده نگه‌داشتن بدون عارضه این نوزادان شده است. ارتقاء دانش و آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی انجام گرفته و با توجه به ارتباط تنگاتنگ آنان در بهبودی نوزادان نارس و پیشگیری از عوارض میتواند گام مهمی در ارتقاء سطح مراقبتهای انجام گرفته باشد. لذا با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود با آموزش بالینی روش های غیر دارویی به پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در استفاده از روش های غیردارویی تسکین درد موجب کاهش عوارض جانبی در نوزادان مانند دردهای مزمن، آستانهی پایین درد در نوزادان و پیشگیری از مشکلاتی مانند نقص در تعامل با والدین و کاهش اثرات مخرب ناشی از درد های تسکین نیافته بر روی رشد جسمی و تکاملی نوزاد شد.
5 – 5 حیطه مدیریت پرستاری:
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش حاضر، مدیریت پرستاری باید امکان استفاده پرستاران از نتایج پایاننامههای مربوط به حیطه کاری خود را فراهم نمایند تا آنان بتوانند از یافتههای تحقیقات جدید که در زمینه مراقبت از نوزادان نارس بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان انجام میگیرد استفاده کرده و همچنین امکان دسترسی به متون علمی جدید در سایتهای علمی پرستاری و پزشکی برای پرسنل پرستاری فراهم گردد. از طرفی نتایج نشان دهنده اهمیت مراقبتهای پرستاری شدید و مسئولانه از نوزادان نارس میباشد، لذا ارتقاء سطح مراقبتهای انجام گرفته در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان با تأمین تجهیزات و توزیع نیروی انسانی استاندارد نسبت به تعداد بیماران بستری جهت ارائه خدمات جامع و به خصوص پیشگیری از عوارض از سوی مدیران پرستاری ضروری به نظر میرسد.
6 – 5 پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی
هر مطالعهای تنها میتواند پاسخگوی سؤالات اندکی در حیطه مورد بررسی باشد و چه بسا یافتههای آن مطالعه خود برانگیزاننده سؤالات متعددی باشد که لازمه پاسخگویی به آن انجام پژوهشهای دیگر در این زمینه است. لذا بر اساس یافتهها و همچنین محدودیتهای مطالعه حاضر، پیشنهادات زیر ارائه میگردند:
با توجه به اینکه نمره درد در پنج دقیقه پس از جایگذاری به میزان پایه نرسید بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهش های بعدی زمان اندازه گیری درد بعد از اتمام مداخله طولانیتر در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه هر رویهی دردناک ممکن است به یک مسکن غیر دارویی پاسخ دهد و یا هر مسکن غیردارویی بر رویه دردناک خاصی تأثیر بگذارد، لذا پیشنهاد مطالعه ای تحت عنوان: بررسی تأثیر قنداق کردن به عنوان یک روش غیردارویی تسکین درد در سایر رویههای دردناک پرستاری
بررسی تأثیر قنداق و ساکارز بر درد نوزادان نارس در طیف گستردهتری از سن حاملگی
انجام مطالعات طولی با پیگیریهای بلند مدت از لحاظ عوارض تکاملی در ارتباط با درد نوزادان.
بررسی تأثیر قنداق و ساکارز بر درد نوزادان نارس، با مشکلات پزشکی خاص مانند ونتیلاتور .
بررسی و مقایسه سایر روش های حسی و رفتاری بر درد ناشی از سایر رویه های دردناک بالینی
درجریان پژوهش، پژوهشگر متوجه شد که پرستاران کمتر از مداخلات غیر دارویی برای تسکین درد نوزادان استفاده میکنند و یا نسبت به تسکین درد در نوزادان کمتر توجه دارند لذا پیشنهاد مطالعاتی تحت عناوین: نگرش پرستاران در مورد تسکین درد در نوزادان
بررسی میزان بکار گیری روشهای تسکینی درد غیردارویی توسط پرستاران در رویههای دردناک
7 – 5 محدودیتهای پژوهش
بدون شک مطالعه حاضر نیز دارای نارساییهایی است که بر نتایج بدست آمده تأثیرگذار خواهد بود. امید است با اشاره به محدودیتهای احتمالی موجود، در طی مطالعات بعدی این محدودیتها رفع شده و همچنین مطالعه حاضر با در نظر گرفتن محدودیتهای مذکور مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.
درآوردن لوله بینیـ معدی توسط خود نوزاد که خارج از اختیار پژوهشگر بود؛ در نتیجه فواصل بین تعویض لوله که معمولا هر 72 ساعت میباشد را تحت تأثیر قرار میداد به طوری که در بعضی از موارد این فاصله به 24 ساعت هم می رسید. که شاید روی نتایج تأثیر گذاشته باشد.
مطالعه حاضر در محدوده سنی 34-28 هفته انجام شده است بنابراین ممکن است نتایج بدست آمده قابل تعمیم به کل نوزادان نارس نباشد.
بسیاری از مشکلات طبی یا مادرزادی از جمله مشکلات متابولیکی در نوزادان وجود دارند که به دلیل عدم بروز علایم در بدو تولد، مدتها پس از تولد تشخیص داده میشوند. کنترل این قبیل مشکلات در اجرای این مطالعه که میتواند مقادیر پارامترهای مورد بررسی در نوزاد را تحت تأثیر قرار دهد امکان پذیر نبوده و احتمال اثرگذاری آن بر نتایج وجود دارد.
وجود سر و صدای زیاد در بخش شامل آلارم دستگاهها و تجهیزات، صحبت کردن پرسنل و شلوغی بخش است که احتمال دارد سبب دیسترس فیزیولوژیکی نوزاد شده و شاخصهای فیزیولوژیکی را متأثر ساخته و نتایج را به صورت کاذب نشان دهد.
احتمال بروز اشکال در دستگاه مانیتور در طول مطالعه وجود دارد که تشخیص و کنترل چنین مواردی از دسترس محقق خارج میباشد.
منابع:
References
1. Liaw JJ, Zeng WP, Yang L, Yuh YS, Yin T, MH. Y. Nonnutritive sucking and oral sucrose relieve neonatal pain during intramuscular injection of hepatitis vaccine. J Pain Symptom Manage. 2011;42(6):918-30.
2. Grunau RE, Holsti L, JW. P. Long-term consequences of pain in human neonates. Semin Fetal Neonatal Med. 2006;11(6):268-75.
3. Elserafy FA, Alsaedi SA, Louwrens J, Bin Sadiq B, Mersal AY. Oral sucrose and a pacifier for pain relief during simple procedures in preterm infants: a randomized controlled trial. Ann Saudi Med. 2009;29(3):184-8.
4. Yamada J, Stinson J, Lamba J, Dickson A, McGrath PJ, B. S. A review of systematic reviews on pain interventions in hospitalized infants Pain Res Manag. 2008;13(5):413-20.
5. Carbajal R, Rousset A, Danan C, Coquery S, Nolent P, Ducrocq S, et al. Epidemiology and Treatment of Painful Procedures in Neonates in Intensive Care Units. JAMA. 2008;300(1):60-70.