کارکنان آزمایشگاه و مفاهیم و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

به منظور گردآوری اطلاعات بخش ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه‌ای (از قبیل کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌ها و…) و جهت جمع‌آوری داده‌های آماری از روش میدانی استفاده می‌گردد.
) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش و غیره )
ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. اولین ابزار مورد استفاده پرسشنامه مربوط به فرسودگی شغلی است، برای گردآوری داده‌ها و سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه 22 سؤالی «فر سودگی شغلی مسلچ (MBI)» که فرسودگی شغلی را در سه بعد شامل تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و احساس کاهش موفقیت فردی می‌سنجد، استفاده شده است. دومین ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می‌باشد که ابزاری استاندارد جهت اندازه‌گیری سلامت روانی است که در بیشتر تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است.
پرسشنامه سلامت روانی(GHQ 28) اولین بار توسط گلدبرگ در سال 1972 تنظیم گردید. دارای سه فرم 12،28 و 60 سوالی است که فرم 28 سؤالی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از آن استفاده می‌شود دارای چهار مقیاس A, B, C, D می‌باشد و هر مقیاس هفت پرسش دارد که چهار دسته از اختلالات غیرسایکوتیک، شامل: نشانگان جسمانی، اضطراب و اختلالات خواب، اختلال در کارکرد‌های اجتماعی و افسردگی و گرایش به خودکشی را اندازه‌گیری می‌کند.
) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین متغیرها از آزمون همبستگی استفاده می‌شود و به دلیل اینکه در این تحقیق متغیرها کیفی‌اند از آزمون همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار Spss 16 استفاده می‌گردد.
) حجم نمونه و روش نمونه گیری
تعداد کل کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی به تعداد 82 نفر می‌باشد که به علت همگن‌تر شدن ترکیب، از تمامی‌کارکنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی استفاده می‌گردد، بنابراین حجم نمونه برابر با حجم جامعه خواهد بود لذا گردآوری داده‌ها از طریق شمارش افراد (سرشماری) صورت می‌گیرد.
) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شامل کلیه ادارات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی بود و قلمرو زمانی نیز تابستان و پاییز سال 1392 می‌باشد.
) جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مستقر در اداره‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در استان گلستان و خراسان شمالی به تعداد 82 نفر می‌باشد.
)تعریف مفاهیم و اصطلاحات
) تعاریف نظری متغیرها
فرسودگی شغلی: فرسودگی شغلی یک سازه چند بعدی است که شامل خستگی(تحلیل)عاطفی، خودگم کردگی(مسخ شخصیت) و احساس عدم موفقیت فردی می‌شود(مسلچ و جکسون، 1981). و در میان افرادی که با مردم کار می‌کنند به میزان‌های متفاوت اتفاق می‌افتد(هاکانن و همکاران، 2006).
ـ تحلیل عاطفی: تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه ی جسمی‌و روحی است که به واسطه فشارهای شغلی ایجاد می‌شود؛ به گونه ای که فردی که قبلاً دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس می‌کند کارش خسته کننده و بی معنا شده است(امیری و همکاران، 1390).
ـ مسخ شخصیت(بدبینی، فردیت زدایی): این بعد با فقدان توجه شخص به دیگران، شیء انگاری آنها، بی توجهی به نیازهای آنها و رفتار سنگدلانه همراه است. افراد مبتلا این گونه خود را توصیف می‌کنند که « من نگران آن هستم که این شغل جنبه‌های عاطفی و هیجانی را در من تضعیف کند» (سارافینو، 1387: 518).
ـ کاهش موفقیت فردی: کاهش موفقیت فردی به این معناست که فرد احساس می‌کند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در واقع می‌توان گفت که در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی (لیئتر و مسلچ ، 1998) در واقع احساس کاهش موفقیت فردی یک ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار است که ناشی از کم شدن احساس شایستگی در انجام وظایف شخصی است.
ـ سلامت روانی : سازمان جهانی سلامت، سلامت روانی را چنین تعریف می‌کند: «سلامت روانی در درون مفهوم کلی سلامت قرار می‌گیرد و سلامت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی: سلامت تنها نبود بیماری و یا عقب ماندگی نیست» (گنجی، 1379).