کارکنان بانک و مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه

قلمرو موضوعی تحقیق حوزه مدیریت دولتی با گرایش مالی ودبرگیرنده حوزه مدیریت ریسک می باشد قلمرو مکانی تحقیق بانک صادرات است و قلمرو زمانی آن سال 1392 که اطلاعات وداده های تحقیق به صورت قطعی در این زمان گردآوری شده است قلمرو زمانی تحقیق به زمان گردآوری اطلاعات اشاره دارد و از انجا که اطلاعات آمار با تحقیق در یک مقطع زمانی از نمونه امار گردآوری شده است احتمال وجود دارد که نتایج تحقیق با گذشت زمان تغییر کند به طور خلاصه قلمرو مکانی وزمانی تحقیق را بانک صادرات در پاییز سال 1392شکل داده است .
نوع دیگر پژوهش آن است که پژوهشگر علاقه مند باشد افراد یا پدید هها رادر چند مقطع زمانی مطالعه کند تا پاسخ پژوهش را بیابد.چنین پژوهشی از نوع طولی است این تحقیق از نظر هدف بنیادی واز نظر روش ،توصیفی –تحلیل است. دانایی فرد ودیگران (220-218:1383).
4-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها دارای یک صفت مشترک باشند به عبارت دیگر تمام افرادی که بر اساس هدف های تحقیق تحت بررسی قرار می گیرند جامعه آماری را تشکیل می دهند معمولا در هر تحقیق جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلف تعریف شود. تعریف جامعه اماری باید جامع ومانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی ومکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد. ودر ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید.
صفت های مشترک جامعه ا ماری این تحقیق کارمند بانک صادرات بودن ،است.
به طور کلی می توان جامعه اماری مورد نظر در این تحقیق را بدین صورت تعریف کرد :کلیه کار مندان وکارشناسان بانک صادرات است .واحد آماری نیز اساسی ترین سطح در هر مطالعه وتحقیق است یک عضو یا واحد جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است .
در این تحقیق واحد آماری جامعه هر یک از کارکنان بانک صادرات است .
5-3 نمونه آماری ونمونه برداری
نمونه،زیر مجموعه هایی از جامعه است که در برگیرنده برخی اعضای منتخب جامعه است به عبارتی دیگر برخی و نه همه عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند با این حال فرایند نمونه گیری ،استخراج واستنباط قواعد کلی را بر اساس مشاهده دقیق متغیرها در گروه تا حدی کوچک از جامعه میسر ساخته است مقدار اندازه گیری شده مربوط به یک نمونه از کارکنان بانک صا درات که به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده را آماره ومقدار اندازه گیری شده از جامعه یعنی که کارکنان وکارشناسان بانک صادرات که از روی شاخص آماری استنباط شده است را پارامتر می گویند. میزان نزدیکی آماره به پارامتر به روش نمونه گیری و تعداد نمونه بستگی دارد که محقق می تواند از قبل اطمینان مورد نظر ر ا تعیین کند(آذر و مومنی ،1384:)
به طور کلی فنون گوناگونی برای انتخاب نمونه وجود دارد ولی نکته اصی در نمونه گیری انتخاب نمونه ای است که واقعی وتصادفی باشد در این تحقیق از روش تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است در نمونه گیری تصادفی ،ساده شانس انتخاب شدن برای تمامی اعضای جامعه آماری ویکسان است .شانس انتخاب شدن در این تکنیک نمونه گیری مطابق فرمول زیر است .(همان)
اندازه نمونه آماری (n)
شانس انتخاب شدن =N
اندازه جامعه ماری
6-3 چارچوب جامعه آماری
چارچوب جامعه فهرستی است از همه اعضای جامعه که نمو نه از ان استخراج می شود وجود چنین فهرستی برای نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ضروریات مهم است یعنی برای انتخاب نمونه ای به حجمn از یک جامعه اماری به حجمN باید به طور کامل از نشانی ومحل قرار گرفتن واحدها در جامعه آماری مورد بررسی اطلاع داشت تا بتوان از واحدهای نمونه مقدار صفت یاداده های مورد نظر را به دست آوریم .همچنین در برخی از مباحث مربوط به روش های نمونه گیری مجموعه یا فهرستی از واحدهای جامعه کل که شامل نشانی،شماره تماس، وشاید دیگر خصوصیات آنها باشد «چارچوب نمونه گیری» نیز نامیده می شود (دانایی فرد و دیگران، 1383: 391-392).
دراین تحقیق چارچوب جامعه آماری که دارای صحت اطمینان قابل دسترسی است شامل 300تن است که فرایند نمونه گیری به روش تصادفی ساده بر اساس این فهرست انجام پذیرفته است
7-3 حجم نمونه وروش نمونه گیری
تعداد نمونه ای که باید از جامعه مورد نظر انتخاب شود را «حجم نمونه» می گوید ولی منطقی به نظر نمی رسد که حجم نمونه برای همه تحقیق های و همه جوامع یکسان باشد .حجم به توان مطالعه پراکندگی صفت در جامعه ،سطح اطمینان ،حداکثر خطا وفن نمونه گیری بستگی دارد تعمیم یافته های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه نمایانگر جامعه است بلکه در خیلی از موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد مساله ای که محقق باید به آن بپردازد حجم نمونه است اگر حجم نمو نه خیلی بزرگ باشد منابع هدر می شود واز سوی دیگر اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد دقت نتایج خیلی کم است ومممکن است نتایج بیانگر حقایق و واقعیت های جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه تصادفی انتخاب شود وحجم آن مناسب باشد اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق فرمول های گوناگونی از سوی صاحب نظران علم آمار مطرح شده است حجم نمونه را می توان از محدود یا نامحدود بودن جامعه آماری به دست آورد با لحاظ اینکه جامعه
آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان وکارشناسان بانک صادرات در شعب منطقه جنوب که شامل 300 نفر است وفهرست کاملی از مشخصات آنان یعنی چارچوب نمونه گیری در دسترس است،بنابراین از فرمول زیر برای تخمین حجم نمونه استفاده شده است (آذر و مومنی ،1384: 76).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منشا پیدایش فسخ و انفساخ و ماهیت اعتباری

که در آن
Nحجم نمونه آماری :nحجم نمونه مورد نیاز :zمقدار متغیر استاندارد که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول برابر 1/96به دست می آید.