کار گروهی و تحت درمان

دانلود پایان نامه

ب – حمام بخار یا ائروسل:
استفاده از آب گرم چشمه به حالت بخار باعث عرق کردن شده اثر مهمی در دفع سموم بدن دارد و مدت آن 20 دقیقه میباشد و یک سلسله تعریقهای بهداشتی و یک دوش گیری و استراحت را نیز در پی داشته که توصیه میشوند.
ج – مکانوتراپی:
علاوه بر مراقبتهای مختلف درمانی از طریق آبهای معدنی لازم به نظر میرسد که برنامهریزی دقیقی به موازات این قبیل امور درمانی جهت مکانوتراپی و پولیوتراپی در سالنی که تحت نظر متخصص این امر باشد منظور شود تا توان بخشی و درمان ناراحتیهای مختلف بیماران از هر حیث امکانپذیر گردد.
د – استخرها:
استخر کار یا توان بخشی:
در آب گرم این استخر فرد مورد معالجه نهایت نیروی فعاله خود را باز مییابد .
آب معدنی آرامش بخش استخر باعث رفع هر نوع خستگی و سنگینی شده نیروی فعاله را به جنبش در میآورد، علاوه بر این رقابت کار گروهی باعث تشویق افراد مورد درمان شده، آنانرا به بهبود نتیجه کار خود وا میدارد.
استخر زیر آبی فورانی:
فواره زیر آبی که جریان شدید آب را ایجاد میکند امکان تمرینهای پرتحرکی را علیه این جریان مصنوعی آب فراهم میکند ضمناً ماساژ ارتعاشی عمیق به خصوص برای قسمت پشت بدن و ستون فقرات محسوب میشود.
استخر تفریحی:
در داخل محدوده این مراکز دو استخر تفریحی زنانه و مردانه منظور میشود که برای سرگرمی ، رفع خستگی و تمرینهای ورزشی و تفریحی عدهای از مراجعان اختصاص مییابد.
ه – سونا:
شامل یک سونای مردانه و یک سونای زنانه، هر یک دارای دوش مخصوص و حوضچه آب سرد جهت تمدد اعصاب.
ی – سالن بدنسازی:
در این مراکز سالنی جهت انجام فعالیتهای ورزشی پیش بینی شده تا اعضاء بدن بتوانند نرمش خاص خود را باز یابند.
4-8 برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی:
دوره درمان با آبهای معدنی اگر به دستور پزشک باشد بایستی حدود 15 روز تا سه هفته ادامه یابد ولی چنانچه به منظور تجدید قوا از آبهای معدنی استفاده شود بین 8 تا 12 روز کافی است.
به طور کلی، افرادی که در دوره بیماری تحت درمان قرار می گیرند هر روز 3 یا حداکثر 4 درمان را متناوباً در دو گروه صبح یا بعد از ظهر می گذرانند.
به طور مثال :
یک روز قبل از ظهر ماساژ حمام جوشان، فواره زیر آبی و فردای آن روز بعد از ظهر دوش زیر آبی، حمام آب معدنی و دوش پرتابی در برنامه درمان آنها گنجانده میشود.
4-9 لوازم و دستگاههای آبدرمانی:
وسایل و لوازمی که در سیستم آبدرمانی مورد استفاده قرار میگیرند از نظر جنس و ساخت دارای مشخصات به شرح ذیل میباشند و کلیه این وسایل مقاوم در برابر آبهای معدنی نیز هستند.
اهم این وسائل عبارتند از: