کالاهای واسطه ای و اقتصاد بین الملل

دانلود پایان نامه

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد 76
4-3-توابع عکسالعمل 79
فصل پنجم: جمعبندی، خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات 76
5-1-مقدمه 86
5-2-نتیجهگیری 86
5-3-پیشنهادات: 88
5-3-1-راهکارهای پیشنهادی 89
فهرست منابع و ماخذ 86
منابع فارسی 91
منابع لاتین 92
پیوست ها 96
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله ی تورم است . تورم بدان دلیل مهم است که می تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را مختل کند . عوامل بسیاری در ایجاد و اوج گیری تورم مؤثرند. یکی از عوامل عمده می تواند نوسانات نرخ ارز باشد. بنابراین بررسی تورم زایی یا عدم تورم زایی نوسانات ارزی و همچنین بررسی رابطه متقابل بین نرخ ارز و تورم از اهمیت خاصی برخوردار است.
نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد ، یکی از مهمترین نرخهاست.ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی ،آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین الملل است . نوسانات غیر عادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تهدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه های بین المللی را در پی دارد.
علت اصلی اهمیت نرخ ارز آن است که این نرخ برخلاف سایر قیمتها ،نه یک قیمت مطلق بلکه یک قیمت نسبی است. به زبان ساده تر نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که افزایش (کاهش) آن از یکسو باعث ارزانتر(گرانتر) شدن قیمت کالاهای داخلی برای خریداران خارجی گشته و از سوی دیگر کالاهای وارداتی را برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر (ارزانتر) خواهد نمود.
در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است ، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود ، زیرا این نرخ مستقیما بر وضع دولت ، درآمدها و هزینه های آن موثر است و نرخ برابری ارز درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می کند .وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید درآمد ریالی دولت از محل فروش این فراورده ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه اثر می گذارد.
بنابراین تغییرات نرخ ارز می تواند به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید داخلی ، تراز پرداختها ، تخصیص منابع و … اثر بگذارد. علاوه بر موارد ذکر شده بر روی سطح عمومی قیمتها نیز اثر دارد. کاهش ارزش پول ملی ، از دو جنبه عرضه و تقاضا بر سطح عمومی قیمتها اثر می گذارد.
در طرف تقاضای اقتصاد تضعیف ارزش پول، باعث می شود تا نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کند و تقاضا برای کالاهای تولیدی این کشور افزایش یافته و از این طریق موجب صعود قیمت کالاهای تجاری و بروز تورم در اقتصاد شود. از طرف عرضه اقتصاد نیز ،تضعیف ارزش پول ، موجب بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی شده و چون این کالاها به عنوان داده در فرایند تولید داخلی استفاده می شود، بدیهی است که افزایش قیمت این نوع کالاها باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می شود.
از آنجا که تورم را مخربترین وسیله برای بر هم زدن نظم و بنیان اقتصادهای در حال توسعه به حساب می آورند و علاوه بر اینکه تورم به هم ریختگی های جدی در وضعیت اغلب متغیرهای اقتصاد کلان به وجود می آورد شرایط توزیع درآمد و ثروت جامعه را نیز به نفع گروههای فقیر تغییر می دهد به عنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . بنابراین شناخت عوامل تشکیل دهنده تورم و کنترل آن نه تنها به سیاست عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه گامی مثبت در جهت دستیابی به ثبات و رشد پایدار اقتصادی می باشد .