کتابداری و اطلاع رسانی و اعضای هیات علمی

دانلود پایان نامه

بخش سوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مجراهای ارتباطی است. برای بررسی مجراهای ارتباطی از 7 گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با دامنه نمره از1 ( خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد )استفاده شده است. بخش چهارم مربوط به مهم ترین عوامل انگیزشی و مهم ترین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی می باشد. برای عوامل انگیزشی از 6 گویه و برای موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی از 12 گویه استفاده شده است. اعضای هیات علمی در این بخش به اولویت بندی این عوامل از 1 تا 6 برای عوامل انگیزشی که 1 مهم ترین عامل و 6 کم ترین عامل انگیزشی می باشد، پرداختند. در مورد مهم ترین موانع و تنگناهای موجود برای انجام فعالیت های پژوهشی نیز اعضای به اولویت بندی این عوامل از 1 تا 12 پرداختند. 1 مهم ترین مانع و 12 کم ترین موانع انجام فعالیت پژوهشی می باشد. متن کامل پرسشنامه در پیوست آمده است.
3-5-1- پایایی
زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش یک مفهوم پیچیده از طریق گویههای مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاری درونی گویهها، میتوان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیکتر باشد، حاکی از آن است که گویهها انسجام درونی بیشتری با هم دارند. پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر برای آلفای کرونباخ بدست آمده است:
جدول 3-2- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ
آزمون
تعداد گویه
آلفای کرونباخ
مهارت های اطلاعاتی
4
79/0
خدمات رفاهی
4
76/0
فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی
9
83/0
ارتباطات علمی
9
86/0
همچنانکه دادههای جدول بالا نشان میدهد برای تمام متغیرهای مورد سنجش، مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از70/0 شده است که گویای این واقعیت میباشد که سوالات پرسشنامه از انسجام درونی مناسبی برخوردار هستند.
3-5-2- روایی
برای سنجش روایی صوری سوالات پرسشنامه در تحقیق حاضر، پرسشنامه در اختیار تعدادی از استادان صاحب نظر( اعضای هیات علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، استاد راهنما، و استادان مشاوره) قرار گرفت و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخی از سوالات حذف و همچنین تعدادی نیز با توصیه استادان مذکور، به پرسشنامه اضافه شد. در برخی از سوالات نیز تغییراتی صورت گرفت.
3-6- روش گردآوری داده ها از پایگاه ISI و ISC
به منظور گردآوری تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه ISC که در بازه زمانی 1389-1385 منتشر شده است در تاریخ 20/3/90 جستجویی در پایگاه ISC صورت گرفت. در این روش داده ها با استفاده از پایگاه نمایه استنادی علوم ایران جمع آوری شده است. روش کار به این صورت بود که در بخش جستجوی پیشرفته از قسمت نمایه استنادی علوم ایران نام دانشگاه شیراز و صورت های مختلف نوشتاری آن جستجو گردید و در نهایت با انتخاب نام های مختلف دانشگاه شیراز و افزودن آن به فهرست جستجو و محدود کردن آن به سال های موردنظر، پیشینه های مورد نظر بازیابی شد.